چند توصيه اورژانسي براي درمان عقربزدگي

TOURISM - - مسافر -

يكــي از نكات مهــم براي افــرادى كــه عاشــق طبيعتگردى هســتند، مراقبــت از خــود در مقابــل نيش حشــرات و خزندگانى ماننــد عقرب و مار اســت، اما اگر پيشــگيريها نتيجه نداد و در ســفر دچار عقربگزيدگي شديد، چه بايد بكنيد؟

اولين اقدام شــما اين اســت كه محل گزيدگى را با آب و صابون بشــوييد. يادتان باشــد كه مشــخصات عقربى كه شما را نيش زده است، برداريد يا از او عكس بگيريد. در بعضى مواقع مىگويند كه عقرب را با خود به درمانگاه ببريد كه اين روش را در دنياى امروز به شــما پيشنهاد نمىدهيم. هر چند محل گزش بسيار اهميت دارد و اولويتها را تغييــر مىدهد؛ با اين وجود روند به اين صورت اســت كه پس از شستوشــو، هرچه زيورآلات داريد دربياوريد، 10 دقيقه كمپرس ســرد بر روى محل گــزش بگذاريد، ســپس بــراى 10 دقيقه بعــدى به آن استراحت بدهيد.

■ نكته مهم: اگر دردتان شــديد اســت، مىتوانيد از قرصهايى مانند استامينوفن استفاده كنيد. به هيچ عنوان از آسپرين و ايبوپروفن استفاده نكنيد؛ چراكه ممكن است علائم را بيشتر كنند.

■ هشدار: هيــچ آنتىبيوتيكى اســتفاده نكنيد. زخم را به هيچ عنــوان دســتكارى نكنيد. زهر را با دهــان و مكش از محل عقربگزيدگــى بيرون نياوريد. اين كار تنها دهان و لبهاى شما را آلوده به زهر كرده و سم را وارد بدنتان مىكند. در نتيجه دو بيمار خواهيد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.