چند دوز آدرنـالين!

چگونه در كوهنوردى و طبيعتگردىترسرا مديريتكنيم؟

TOURISM - - مسافر -

ترس يك واقعيت انســانى است، بهويژه اگر شما اهل ماجراجويى باشيد. با اين حال مىتوانيد با تمريــن و تمركز بر وضعيت ذهنى خود به مديريت تــرس طــى برنامه فعلــى و حتى برنامــه آيندهتان بپردازيد. به گزارش تسنيم، ترس همچنين مىتواند تأثير منفى بر تصميمگيرى شــما داشــته باشــد، در نتيجــه اين موضوع كه چگونه ترس خود يا ديگران را مديريــت كنيــم، در برنامههــاى كوهنــوردى و طبيعتگردى بسيار حائز اهميت است.

1. استرس چه تأثيرى بر جسم و ذهن شما مىگذارد؟

تــرس باعــث ترشــح هورمــون اســترس (كورتيزول) ميشــود و اين به نوبه خود اختلال در قواى ادراك و بازخوردهاى فيزيكى شما را به دنبال دارد. همچنيــن تنش و لــرزش در عضلات افزايش مييابد و توانايىهاى شــما مختل مىشــود، تمركز ذهنىتــان بههم ميريــزد و دايره ديدتــان محدود مىشود.

2. آيا ترس لزوماً تأثير منفى دارد؟ هرچند ترس داراى آثار منفى زيادى است اما بايد پذيرفت كه مقدار اندكى از آن، شما را هوشيار و متمركز مىكند.

3. تقويت اعتمادبهنفس و كاهش اضطراب اگــر بــه دنبــال كاهش آثــار منفــى ترس و اضطراب در كوهنوردى هســتيد، بايد اعتمادبهنفس خــود را تقويت كنيد و اضطــراب را كاهش دهيد. در اينجــا به برخى تكنيكها براى اين كار اشــاره مىشــود. پيش از صعود به تصويرســازى ذهنى از كوهستان بپردازيد. تجســم كنيد چه چيزهايى بايد بــه خود بگوييد و به چه چيزهايــى بايد فكر كنيد. موقعيتهاى اســترسزا عمدتــاً موجب حبس نفس مىشــود كه اين امر افزايش توليــد كورتيزول را بهدنبــال دارد، بنابراين تنفس خــود را با نفسهاى عميق و مجزا به حالت عادى برگردانيد.

3 تا 5 ثانيه براى انتخاب اســتراتژى مناسب زمــان صرف كنيد. در حالىكه بــه كمك همتيمى خود مىشــتابيد، به اين نكته فكر كنيد كه خود من چه شــرايطى بايد داشته باشــم تا بتوانم به ديگرى كمك كنــم؟ روى آرامش ذهنتــان تمركز كنيد تا تنشهاى عضلانى شما به حداقل برسد و در هنگام بــازدم با خود تكرار كنيــد »آرام باش«. همين كه آدرنالين شما كاهش يافت، اين شانس را داريد تا تصميم بهتــرى بگيريد. براســاس اعلام انجمن پزشــكى كوهســتان ايران، هميشه ســعى شــود افــراد ارزيابى مناســبى از توانايى، تخصص و ابزار خود داشته باشند، زيرا بسيارى از موقعيتهاى خطرناك، با توجه به توانايىهاى موجود در شــما قابل گذر هســتند؛ ضمن آنكه اگر نحوه صحيح استفاده از برخى ابزار همراه خود (مانند جى.پى.اس) را بدانيم، دليلى براى نگرانى وجود ندارد. بســيارى مواقع ابزار مناسبى مانند كرامپون، جى.پى.اس، طناب و امثال آن همراه داريــم امــا پيشتر نحوه اســتفاده صحيح آنهــا را تمرين نكردهايــم. درك صحيح و درستى از موقعيت فعلى كه در آن گرفتار شدهايد، داشــته باشيد. آيا موقعيت فعلى واقعاً وخيم است يا اين ترس و اضطراب است كه چنين تصويرى براى من خلق كرده است؟

تفــاوت ترس و اضطــراب در ايــن اســت كه تــرس واكنش طبيعــى ما بــه موقعيــت فعلى اســت كه در آن گرفتار شــدهايم، اما اضطراب ناشى از نگرانى نسبت به آينده و موقعيت هنوز پيشنيامده است. با اندكى تمركــز بر واقعيــت موجود مىتوانيــد به مديريت آن بپردازيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.