قديمىترين عكس جهان متعلق به كيست؟

TOURISM - - حياطخلوت -

هنر عكاســى از كاربردىترين هنرها شــناخته مىشود كه از ظرافــت، دقت و اهميت ويژهاى برخوردار اســت. بايد بدانيد يك عكس خوب نيازى به توضيح ندارد و احساسات را به عميقترين شــكل بيان مىكند و نمىتــوان آن را در قالب كلمــات گنجاند. قديمىترين عكس جهان نيز از اين خصوصيات مبرا نيســت و به نوبه خود بخشى از تاريخ بشريت را به تصوير مىكشد. در ادامه تصويــر صاحــب قديمىترين عكس دنيا را مشــاهده مىكنيد كه متعلق به زنى متولد 1746ميلادي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.