اينجاپايتخت بادبادكهاى دنياست

TOURISM - - حياطخلوت -

همهساله جشــنوارهاى از تاريخ بيستم تا بيســتوپنجم آوريل در شــهر ويفانگ استان شــاندونگ چيــن برگزار مىشــود. قدمت اين جشــنواره بــه ســال 1984 بازمىگــردد و از محبوبتريــن جشــنوارههاى چيــن بهحســاب مىآيــد. ســاخت بادبــادك با تاريــخ و تمدن مردم چين گره خورده اســت و چينىها در اين زمينه بســيار مشهور هســتند. مردم از سراسر دنيــا به هنر بادبادكســازى مــردم چين علاقه دارند و همين موضوع باعث شــده تا جشنواره ويفانگ نيز در دنيا معروف شــود. شهرت اين جشــنواره تا جايى است كه امروزه به ويفانگ لقب »پايتخــت بادبادكهاى دنيــا« را دادهاند. اين جشــنواره بينالمللى مراحــل مختلفى دارد و انواع ســرگرمىها در آن به چشــم مىخورد امــا اصلىترين بخــش آن رقابــت بادبادكها با يكديگر اســت. هر ســال در اين جشــنواره 30 نماينده از 30 كشور جهان شركت مىكنند و هــر نماينده بهتريــن بادبادكهايش را همراه مىآورد. جشنواره بادبادكهاى »ويفانگ« جو شــادى دارد و براى تفريــح در كنار خانواده يا دوستان نيز مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.