حذف بليت چارترى هرگز

TOURISM - - صفحه اول -

رئيــس ســازمان هواپيمايــى كشــورى حــذف كامــل بليت چارتــرى را غيرممكن دانســت و گفت: هماكنون با كاهش ســهم چارتر در شــبكه هواپيمايى، بليــت 80 درصــد پروازهــا بهصــورت برنامــهاى به فروش ميرسد.

بــه گزارش بــلاغ، علــى عابــدزاده افــزود: با توجه به نارضايتى ســازمان هواپيمايى و دادســتانى از نحوه چارترشــدن بليــت هواپيماها در گذشــته، با هماهنگــى نزديك با دادســتانى و با همكارى خطوط هواپيمايى، ســهم بليتهاى چارتر در شــبكه پروازى كاهش يافته اســت. معاون وزير راه و شهرسازى بيان كــرد: در برخى شــبكههاى پــروازى ازجمله مقاصد گردشــگرى و مناطق آزاد مانند قشم و كيش، اصولاً بايد پروازها بهصورت چارتر باشــد تا محل اســكان مســافر نيــز از قبل تعيين شــود، بنابراين حذف كامل بليتهاى چارتــرى در پروازها امكانپذير نيســت و در همهجــاى دنيا نيز تورهاى گردشــگرى بليتها را چارتر ميكنند. وى افزود: بايد به اين ســمت حركت كنيــم كه فروش بليت بهصورت گروهى انجام شــود تا ســاختارهاى گردشــگرى و تورگردانــى بتوانند از اين ابــزار اســتفاده كنند و چارتر بهصــورت صدور بليــت گروهــى انجام شــود. پيشتر دادســتان تهران خواســتار حذف كامــل بليتهاى چارتري از شــبكه فروش بليت هواپيما شــده بود تا در اين فرايند، حقوق مســافران بيشــتر رعايت شــود و از بروز تخلفات و تكانههاى شــديد قيمتى در بليــت هواپيما جلوگيرى به عمل آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.