دونرخيشدن هتلها منتفي شد ■

پرداخت به دلار در صورت تمايل مسافر

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون گردشگرى كشور گفت: بر مبناى دستورالعمــل نرخگــذارى تأسيســات گردشگرى، نــرخ هتلها بهصــورت ريال تعييــن مىشــود امــا گردشگــران خارجى مىتوانند نرخ ريالى را بر اساس نرخ روز بانك مركزى به دلار يا يورو بپردازند.

بــه گــزارش ايلنــا، دونرخىشــدن قيمــت هتلها يكــى از موضوعات پربحث اين چنــد وقــت اخير صنعــت گردشگرى بــوده كه در اين مــدت موافقان و مخالفان بســيارى دربــاره آن صحبــت كردهانــد. سازمــان ميراثفرهنگــى نيــز در آخرين اظهارنظرهــاي خود دربــاره اين موضوع، صراحتاً اعلام كرده بود كه نمىتوان تنها با نظر هتلداران چنين پيشنهادى را قبول كرد و بايد بخشهــاى ديگر گردشگرى نيز كه نقش مهمي در جذب گردشگران خارجى به كشور دارند، موافق آن باشند.

ولىالله تيمورى، معــاون گردشگرى كشــور نهايتاً نتيجه صحبتهاى اعلامشده پيرامــون دونرخىشــدن قيمــت هتلها را اينطور عنوان كرد: موضوع دونرخىشدن هتلهــا، از ساليــان قبــل وجــود داشت و مــا با توجه بــه گرفتارىهايى كــه در آن زمــان برايمــان به وجــود آمــد، ناچار به جمعكــردن آن شديــم؛ يعنــى در آن زمان فضــا به سمتى رفت كه ديديم اين موضوع در حال لطمهزدن به بســتههاى سفر است، بنابرايــن آن را جمع كرديــم و از سال 94 يــك دستورالعمل نرخگذارى تأسيســات گردشگرى را ايجاد كرديم كه براساس آن نرخها مشخص باشد.

وى افزود: نرخ تأسيسات گردشگرى در ايــن دستورالعمــل، واحــد رايــج پول كشــورمان (ريال) اســت، اما تأسيســات گردشگــرى مىتوانند براساس نرخ برابرى كه بانك مركزى اعلام مىكند، با رضايت گردشگران هزينههــا را بهصورت ارزهاى ديگر هــم دريافــت كنند؛ يعنــى اگر نرخ هتل 500هــزار تومان اســت، گردشگران مىتوانند معادل ايــن هزينه را طبق نرخى كه بانك مركزى براى هر دلار اعلام كرده، بهصورت دلار يا يورو به هتلها بپردازند.

تيمورى ادامه داد: بايد گفت كه تعيين نرخ هتلها، موضوع امروز و ديروز نبوده و از ســال 94 تا امروز براساس دستورالعمل نرخگذارى تأسيســات گردشگــرى كه با توافــق جامعه دفاتر خدمات مســافرتى كه مصرفكننده خدمات هتلها هستند، جامعه هتلداران بهعنــوان نماينده مراكز اقامتى و همچنيــن سازمــان ميراثفرهنگى بهعنوان نماينــده حاكميــت، مــردم و گردشگــران تصويب شده، تعيين مىشود.

وى افزود: بنابــر تصميم نهايى مانند گذشته ايــن دستورالعمل كه مــورد تأييد و امضــاي هر سه حوزه (دفاتر مســافرتى، جامعه هتلداران و سازمان ميراثفرهنگى) اســت، به كار خود ادامه خواهد داد و بحث دونرخــى با ايــن مضمون كــه دستهاى از گردشگران ملــزم به پرداخت دلار باشند و دستهاى ريال، وجود نخواهد داشت. مبناى تعرفههــاى مــا ريال است امــا گردشگران خارجى اگــر خودشان بخواهنــد مىتوانند اين نــرخ ريالى را براساس شاخص برابرى كه بانك مركزى اعلام مىكند، به يورو و دلار هم بپردازند.

معــاون گردشگرى در پايان گفت: در اصل ما روى موضع و توافق قبلى خودمان كــه از قبل بوده، اصــرار كرديم و نهايتاً با دوستانمان، هم در حوزه دفاتر هم در حوزه هتلهــا به توافــق رسيديم تا همــان رويه قبلى برپا باشد. تنها هتلها مىتوانند مانند صرافىها با نرخ شاخصى كه بانك مركزى اعــلام مىكند، دلار گردشگران را به ريال تبديل كنند كــه در دستورالعمل مصوبه ما آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.