جاذبههاى گردشگرى مذهبى در قم افزايش يابد

TOURISM - - ايرانسرا -

امامجمعــه قــم درخصــوص تعييــن تكليــف پروژههاى نيمهتمام هشــدار داد و گفت: تا كى بايد پروژهاى كه در رودخانه قم به هر دليلى انجام گرفت و متوقــف شــد، رها شود و تصميمــي برايش گرفته نشــود. به گزارش شفقنا، حجتالاسلام والمســلمين سيدمحمد سعيــدى در خطبههاى اين هفته نمازجمعه قم با بيان اينكــه بايد به صنعت گردشگرى در قم و افزايش جاذبههاى گردشگرى مذهبى آن توجه شود، گفت: سرمايهگذارىها بايد بيشتر در اين راستا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.