سازماندهى گردشگرى و ساماندهى اقتصادى

TOURISM - - ايرانسرا -

آمارهــاى رسمى منتشــرشده در سطــح بينالملــل از ســوى UNWTO )سازمــان جهانــى گردشگرى) كــه از منابــع رسمى كشــورهاى گردشگرپذير استخراج شــده، حاكــى از سيــر تحولــى و افزايش پهناى بانــد فراگير صنعت گردشگرى در كشــورهاى پيشرفته و در حــال توسعه اســت. دليل اين مدعــى صرفنظر از تبليغــات و بازارهاى جذب گردشگــر، شكوفايى و رونق اقتصــادى و ســودآورى ارزى و اقتصــادى در اينگونه كشــورهاست. درآمدهاى بالاى ارزى در بازار اقتصادى كشــورهاى در حال توسعه به قــدرى لذتبخش است كه ذائقه باهوش اقتصــادى آنان در اين بخش، مرتب در حال برنامهريزى در توليد متنــوع برنامههاى فعال گردشگرى است. از اينرو مىتوان اذعان داشت برنامههاى شكوفايى گردشگــرى در اقتصــاد بهطور مداوم و مســتمر در حال توليد فرايند برنامهاى است و اين گســتردگى ايجاد تنوع در برنامه، گســتردگى درآمدهاى سرشــار و متنوع را در كشور به دنبال دارد و موجب پيشرفت برنامه ساختارى در اقتصاد اغلب كشورها ميشود. سند چشمانداز كشورهاى گردشگرپذير مانند تركيه، هندوستــان، اندونزى، مالزى، تايلنــد، چين، كره، سواحل قاره آفريقــا، استراليا، آمريكا، كانــادا، برزيــل و آرژانتيــن گويــاى تخصيــص بخــش پردرآمــدى از منابــع ارزى در اينگونــه كشــورهاست كــه باعث رونــق و شكوفايى اقتصــادى و اشتغال فراگير در سطــوح مختلــف جامعــه ميشــود و قســمتى از اين درآمدها بــه برنامهريزى و توسعه تأسيســات و خدمات صنعــت گردشگرى و توسعــه هتلها اختصــاص مىيابد. در گردشگــرى و ايــن صنعــت بــدون دود هيچ قســمتى داراى زيــان و ضرر براى جامعه نيســت، چون با طبيعت سروكــار دارد؛ بــه عبــارت سادهتر، صنعــت گردشگرى يعنى سازماندهى برنامهريزىشده در جهت استفاده بهينه از مواهــب طبيعــى موجود در كره زميــن براي آرامش و آسايش گردشگران بدون دخل و تصرفى در منابع موجود طبيعى و حفظ محيطزيســت گياهى، انسانى و طبيعى. با توضيح اين مطلب مىتوان ادعا كرد كه ساخت تأسيسات گردشگرى در صنعت هتلدارى حتى بعد چندين سال جزئى از تأسيسات ميراثفرهنگى شده و بازده اقتصادى خواهند داشــت، بنابراين موارد در پهنه وسيــع چهاراقليم ايران با توجــه به وجود ساختــار متنوع آبوهوايــى، وجود اقوام مختلف فرهنگى و قدمت باسابقه قوم آريايى در بين اقوام جهــان و مهد تمدن باستانى، گردشگرى طبيعى، انســانى، تاريــخ و تمدن، جايگاه ويــژهاى در برنامهريزىهاى سند چشــمانداز در افــق ســال 1404 خواهد داشــت. لازم به يــادآورى است مســئولان و كارگزاران نظــام در شرايط موجــود و بحرانــى كه فــروش حاصل از نفــت در بازار ملتهب سياسى امــروز دولت را درگير چالشهاى سياسى و اقتصــادى ناشى از خريدوفــروش نفت از ايران مىكند، تمامى توجه خــود را الزاماً بايد معطوف گردشگرى كنند و سياستهاى توسعــه و تحول بازار جذب گردشگرى را در سرلوحه برنامهريزىهاى دولت قرار دهند تا شكوفايى اقتصادى غيروابســته به نفت در اولويت فعاليتهاى كلان كشور قرار گيرد.

تحقق موارد بالا در سايه تحقيق و پژوهشهاى علمى و دانشــگاهى بــا تكيه بر تخصيص بودجــه در امر توسعه صنعت گردشگرى در مجلس شوراى اسلامى قابل حصول خواهــد بود و در برايند توزيع برنامههاى كلان در سطوح ملى منطقهاى ايران بــا توجه به امكانات موجود مىتواند در افق بيست ساله به اين مهم دست يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.