توصيه پليس به مسافران جاده

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيــس مركــز كنتــرل ترافيك راهــور ناجا از بــارش برف و باران و كــولاك و يخزدگى در اغلب محورهاى مواصلاتى كشــور خبــر داد. سرهنگ نادر رحمانى در گفتوگويى، بــا اشاره به بارش برف در پنج استان كشــور، اظهار كــرد: شاهد بارش برف در گردنههــاى آوج و اسدآباد استــان همدان، محورهاى داران-اليگــودرز و فريدونشهــر استــان اصفهــان، ارتفاعــات محور كرج- چالوس استــان البرز، محور كوهرنگ-مسجدسليمان استان چهارمحالوبختيارى، محورهــاى سنقــر- همــدان و روانســر پــاوه استان كرمانشــاه هســتيم. كــولاك و يخزدگــى نيــز در گردنههــاى آوج و اسدآباد استان همدان گزارش شده و بــه شهروندان تأكيد ميشــود كه اگر قصد تردد از ايــن محورها را دارند، از زنجير چــرخ استفاده كنند. همچنيــن از سفرهاى غيرضرورى خــوددارى كنند و حتماً تجهيزات زمستانى به همراه داشته باشند. وى در ادامــه از بارش باران در اغلــب محورهاى استانهاى آذربايجان شرقى، آذربايجــان غربى، اصفهان، البرز، اردبيل، چهارمحالوبختيارى، قزوين، زنجان، لرستان، همدان، كرمانشــاه، مركزى، تهــران و بوشهر خبر داد و گفت: با توجــه به لغزندگى محورها به علت بارش بــاران به رانندگان توصيه مىشود كه حتماً با سرعت مطمئنه رانندگى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.