افتتاح مركز آموزش هنرهاى سنتى و صنايعدستىمعلولاننارمك

TOURISM - - ايرانسرا -

مركــز آمــوزش هنرهــاى سنتــى و صنايعدستى معلولان نارمك با هدف آموزش حرفه، صنعت و هنر به معلولان كمتوان ذهنى و جســمى با حضور معــاون صنايعدستى و هنرهاى سنتــى سازمــان ميراثفرهنگى در تهران افتتاح شد.بهگزارش ميراثآريا، پويا محموديــان، معاون صنايعدستــى و هنرهاى سنتــى در مراسم افتتــاح اين مركز گفت: در حال حاضر مراكز متعددى براى حرفهآموزى معلــولان كمتوان ذهنى و جســمى داير شده است اما فقط افرادى مىتوانند از اين مراكز بهرهمند شوند كه معلوليت بالا نداشته باشند؛ چراكــه اين مراكز صرفاً آموزشى هســتند و بخش نگهــدارى و مراقبت در كنار آموزش ندارند، در صورتى كه فــرد معلول با توجه بــه ناتوانى يــا توانايى كم در بســيارى از فعاليتهــاى روزمره خود نيــاز به مراقبت و همراهى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.