چابهار دريچه توسعه ملى است

وزير ارشاد:

TOURISM - - ايرانسرا -

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر اينكه چابهار دريچه توسعه ملى است و اهميت بســيارى دارد، گفت: رئيسجمهورى نيز براى توسعه استان سيستانوبلوچستان نگاه و تأكيد ويژهاى دارد.

بــه گزارش ايرنــا، سيدعباس صالحى سفــر دو روزهاى را به جنوب استــان سيستانوبلوچســتان آغاز كــرد. وى در ابتداى اين سفــر با حضــور در جمــع اصحاب فرهنــگ و هنــر شهرستانهاى چابهار، كنــارك، سربــاز و قصرقند در سالــن همايشهاى چابهار افــزود: با توجه به اينكــه چابهار را دريچه توسعــه ملى مىدانيم، بايد نســبتهاى آن را با فرهنگ و جامعه رصد كنيم. مســيرى كه توسعه چابهار و مراكز و مناطق استان طى مىكنند، حركت بهسوى كمكردن فاصلههاست. اين استان كمكم بهسوى شاخصهاى ملى و استانداردها قدم برمىدارد.

وى بــه تهيه تفاهمنامهاى با منطقــه آزاد چابهار اشاره كرد و افــزود: بايد چابهار به يكى از پايگاههاى مد و لباس و مدرسه هنر تبديل شود و در اين رابطه همكارى لازم را انجام مىدهيم.

صالحــى با بيان اينكه اميد است همراه با وزارتخانههاى ديگر بتوانيــم پروژههاى توسعه فرهنگى را همــراه با توسعه اقتصادى در ايــن منطقــه پيش ببريم، گفــت: حوزه فرهنگ و هنــر بايد يكى از مهمترين محركهاى اقتصادى اين استان باشد تا مسائلى چون بيمه هنرمندان، حمايــت از فرهنگهاى بلوچى، حمايــت از هنرمندان و معيشت آنان و اقتصاد فرهنگ و هنر بهصورت طبيعىتر در گردش باشد. وي »ارتقاى سرانه فرهنگى، تكميل طرحهاى نيمهتمام، ايجاد فرصتهاى مكمل براى گسترش فضاهاى فرهنگى و افزايش سرانه فرهنــگ و هنر در سيستانوبلوچســتان« را از مهمترين برنامههاى اين وزارتخانه در اين استان مرزى عنوان كرد. صالحى اضافه كرد: در حمايت از هنرمندان مســيرى را شروع كرديم كه طىكردن اين مســير با وجود منابــع مالى دولتى راحت نيســت. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد زبان و ادبيات بلوچى نيز خاطرنشــان كرد: زبان بلوچى بهعنوان يك زبــان ايرانى و تأثيرگذار در منطقه بايد بيش از گذشته مــورد حمايتهاى علمي قرار گيــرد. صالحى بيان كــرد: مكتبخانــه موسيقى كه مكمل استوديــو در فضاى شهرهاى سيستانوبلوچســتان اســت، موردتوجــه وزارت فرهنــگ و ارشاد اسلامي قرار دارد. موسيقى محلى سيستانوبلوچستان بهويژه بلوچى مىتوانــد مزيتــي عمومي و منطقــهاى باشد و مــورد حمايت قرار گيــرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: مشــكل نگارخانههاى فرهنگــى و هنــرى سيستانوبلوچســتان را برطــرف خواهيم كرد. وى بــا بيــان اينكه مركز پژوهش مرتبط با حــوزه سفال كلپورگان مــورد حمايت اين وزارتخانه قرار گرفــت، گفت: حضور هنرمندان سيستانوبلوچستان در تهران و حتى كشورهاى منطقه در اين دوره در وزارتخانه لحاظ شده است تا هنرمندان فرصت حضور بيشــترى را داشته باشند. بندر و منطقه آزاد چابهار در فاصله 645 كيلومترى جنوب زاهدان، مركز استان سيستانوبلوچستان واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.