تصويب تسهيلات 11 طرح جديد بومگردى در آذربايجان غربى

TOURISM - - ايرانسرا -

مديركــل دفتر امــور روستايــى و شوراهاى استانــدارى آذربايجــان غربى با اشــاره به اينكه تســهيلات 11 طرح جديد بومگردى در اين استان تصويب شده، گفــت: 10ميليارد ريال براى اجراى اين طرحها تصويب شده است.

بــه گزارش ايســنا، عارف خدرلو در جلســه بررسى طرحهــاى گردشگرى روستايى آذربايجان غربــى افــزود: اين طرحهــا در روستاهــاى هدف گردشگــرى همچون بســطام خوى، زيــوه اروميه، حســنلوى نقده، سيلواناى اروميــه و در مجاورت جاذبههاى تاريخى و طبيعى راهاندازى ميشود.

وى ادامــه داد: دهياران و بخشــداران تلاش كنند تــا با اجــراى صحيــح و بهموقــع طرحهاى بومگردى بودجه اختصاصيافته را دريافت كنند.

خدرلــو اضافــه كرد: در صــورت بىتوجهى مديران و اجرانشــدن برنامههاى توسعه بومگردى در مناطــق موردنظــر، اين مســائل بهشدت مورد بررســى و پيگيرى قرار ميگيرنــد. مديركل دفتر امور روستايى و شوراهــاى استاندارى آذربايجان غربــى بيان كرد: مناطق روستايى اين استان داراى ظرفيتهــاى كمنظيــر گردشگرى اســت و از اين مزيتها ميتــوان براى توسعــه روستايى استفاده كرد. خدرلو گفت: توسعــه طرحهاى بومگردى در ماندگــارى روستاييان در روستاهــا، جلوگيرى از مهاجرت و حاشيهنشينى مؤثر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.