فعالان دفاتر مسافرتى تورهاى تخصصى طراحى كنند

TOURISM - - ايرانسرا -

يك فعال حوزه گردشگرى و فروش خدمات سفر گفت: پيشــنهاد مىكنيم آژانسهاى گردشگرى به سمت تعريف و طراحى تورهاى داخلى و خارجى بهصورت تخصصى بروند، زيرا طراحى تور نمونــهاى از كارهايى است كه تكنولوژى بهخوبــى نيروى انســانى نمىتوانــد آن را انجــام بدهد. به گزارش تســنيم، نيما قاضــى در حاشيه نخســتين دورهمي فعــالان گردشگرى، درباره حواشــى نامه انجمن شركتهاى خدمات مســافرتى و همچنيــن نامه به سازمــان هواپيمايى درخصوص برخورد با كســبوكارهاى آنلايــن ارائهدهنده خدمات گردشگرى اظهار داشت: مسلماً در حوزه گردشگرى ديگر نمىتــوان با روشهاى سنتى رقابــت كرد. مخالفت با كسبوكارهاى آنلاين خدمات گردشگرى موضوع جديدى نيســت و تخفيف بليــت در همه آژانسها انجــام ميشود و مرســوم است. وى با بيان اينكــه بزرگترين مركز خدمات مشــتريان در حوزه گردشگرى بــهزودى رونمايى ميشود، گفت: اين موضوع نشان از فراگيرشدن تكنولوژى و تأثير آن در صنعــت گردشگرى دارد؛ روشهاى سنتى در گردشگرى و فــروش بليــت توان مقابلــه با روشهاى جديــد و بهروز را ندارند. قاضى درباره فيلترينگى كه اخيراً براى سايتهاى گردشگرى صورت گرفته بود، بيان كرد: سازمان هواپيمايى كشــورى موافقــت اصولــى را طراحــى كرده بــود كه هر آژانســى براى فروش اينترنتى بايــد آن را دريافت ميكرد؛ در ايــن رابطه، بعضــى از آژانسها و سايتهــا و برخى از مجموعههايــى كــه زيرساخت درست حقوقى نيــز نداشتند، موفق به دريافت آن نشده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.