توقف ضربتى واردات قطعات هواپيما عملى نيست

TOURISM - - ايرانسرا -

عضو كميســيون عمران مجلس گفت: بهطــور حتــم قطــع و توقــف ضربتــى و بــه يكبــاره واردات قطعــات هواپيمــا غيرعملى است و نتيجهبخش نيست.

بــه گزارش خانــه ملت، سيدحســين افضلى بــا اشاره بــه اظهارات مســئولان سازمــان هواپيمايى كشــورى در رابطه با متوقفكــردن واردات تجهيزات هواپيما به داخل كشور، بيان كرد: قطعات و تجهيزات و سختافزارهاى مرتبــط با بخش هواپيما و هوايى همگى هايتك هستند؛ به اين معنا كه تكنولوژى بسيار بالايى دارند و ساخت آنها نيازمند تلاشهاى بسيارى است.

نماينده مردم اقليد در مجلس شوراى اسلامــي ادامــه داد: ورود دانشــمندان و نخبگان كشــور ما به بحث مطالعه و توليد قطعات هواپيما اقدام مثبت و مطلوبى است و پژوهشگران مىتوانند به اين موضوعات ورود كننــد و خوشبختانه در بســيارى از اوقــات اين رويكرد نتيجــه مثبت به دنبال داشته است.

وى تصريــح كرد: امــا اينكه واردات تجهيزات و قطعــات هواپيما را به يكباره قطــع كنيم و تمــام تمركز را بــر مطالعات و توليــدات داخلــى بگذاريم، بــه نظر من رويكــرد غيرعملى است و بعيد مىدانم كه نتيجهاى داشته باشد.

افضلــى ادامــه داد: سازگاربــودن قطعات با هواپيما، استانداردسازى قطعات، انجام تســتهاى مختلف و اخذ مجوزهاى بينالمللى تنها بخشى از مراحل و اقداماتى است كــه بايــد در پروسه توليــد قطعات هواپيما موردتوجه قرار گيرد.

وى اعلام كرد: بهطور حتم نميتوانيم در مسائلى كه با جان و ايمنى مردم مرتبط است، بهصورت ضربتى عمــل كنيم، بلكه بايد با تأمل و برنامهريزى دقيق اين مسائل بررسى و پيگيرى شود.

نماينده مــردم اقليــد در مجلس دهم گفت: توليــد قطعات و تجهيــزات هواپيما آييننامه و مقــررات خاص خود را دارد و در صورت تأييدنكردن نهادهاى بينالمللى و تخصصى، كشــورهاى ديگر اجازه فرود هواپيما را نميدهند، البته در شرايط كنونى صنعت توليد هواپيما و قطعات و تجهيزات آن ديگــر بهصورت انحصــارى در اختيار يك كشــور نيســت، بلكه همه كشــورها مىتوانند در اين عرصه فعاليت كنند.

عضو كميســيون عمران مجلس ادامه داد: قطعــاً رويكرد مســئولان بــراى ورود به بحث توليد قطعــات هواپيما خوب است اما اين مســئله بايد با تحمل و برنامهريزى دقيــق و آناليز اقتصــادى كامل انجام گيرد تا مشــخص شود كــه آيا فعاليــت در اين عرصــه بــراى كشــور مقــرون بهصرفــه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.