مساجد محور گردشگرى ميشوند

TOURISM - - ايرانسرا -

مســئول دبيرخانه كانونهاى مساجد گيلان با اشاره بــه اجراى طرح »مســاجد محــور گردشگــرى« گفت: با بهرهگيرى از ظرفيت مساجد مىتوان آسيبهاى ناشى از حوزه گردشگرى را كاهش داد.

بــه گــزارش مهــر، حجتالاســلام محمدعلــى رضوانىنــژاد در گردهمايى مســئولان منتخب كانونهاى مساجد شهرستان رشت در مسجد اميرالمؤمنين حافظآباد رشت بــا بيان اينكه كانونهاى مســاجد بزرگترين نهاد دينى مردمي است و افراد بدون چشمداشتى در اين مراكز فرهنگى در حال فعاليت هســتند، اظهــار كرد: با توجه به هجمههــاى فرهنگى دشمن، هرچقدر تــلاش كنيم، باز هم كم است.

وى در ادامــه بــا اشاره بــه بهرهگيــرى از ظرفيت مســاجد در راستاى توسعه گردشگــرى استان گيلان بيان كرد: گيــلان استانى گردشگرپذير است كه بايد مســاجد را در اين زمينه فعــال كنيم و اين اماكن مقدس را محور گردشگرى قرار دهيم. مسئول دبيرخانه كانونهاى فرهنگى و هنرى مســاجد گيلان با اشاره به اجراى طرح »مســاجد محور گردشگرى« بــه همت اين دبيرخانه تصريح كرد: با بهرهگيرى از ظرفيت مساجد مىتوان آسيبهاى ناشى از اين حوزه را كاهش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.