ساخت اولين مسير قطار سريعالسير زيرآبى در چين

TOURISM - - جهانسرا -

كشور چين بهدنبال ساخت اولين مسير قطار سريعالسير زيرآبى دنياست كه نينگبو را به جواشان متصل مىكند. نينگبو يك شهر بندرى در جنوب شانگهاى است. طرح پيشنهادى اين تونل زيرآبى بخشــى از برنامه ريلى 77 كيلومترى يانگژو (يانگ اسم مستعار نينگبو است) محسوب مىشود كه بهمنظور توسعه گردشگرى در دستور كار قرار دارد. اين برنامه با هدف ساخت يك منطقه رفتوآمد در استان ژجيانگ است. مطالعه امكانسنجى خط آهن يانگژو در ماه نوامبر به تأييد پكن رسيد. از اين 77 كيلومتر مســير ريلى، حدود 70/92 كيلومتر آن بهزودى ساخته خواهد شد كه 2/16 كيلومتر زير دريا قرار دارد. در حال حاضر مســافرت با اتوبوس از هانگژو به جواشان حدود 5/4 ساعت طول مىكشــد. همين مسير با خودروى شخصى يا تاكســى معادل 5/2 ساعت رانندگى طاقتفرساست. اين پروژه رقمى بالغ بر 3ميليارد دلار آمريكا خواهد بود و انتظار مىرود كار ساخت آن از سال 2019 آغاز شود و سال 2025 به پايان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.