بيگبنگهاگدانرنيدمقاصشدگملليرصورتي جهاني!

هجومج نگر چي به بينال ميگيرد

TOURISM - - جهانسرا -

سيل مســافران چينــى باعث ظهور پديــده جديدى در صنعــت گردشگــرى جهــان شده است. چيــن در كمتر از دو دهه با پشــتسرگذاشتن آمريكا، توانســت از يك بازار كوچك گردشگرى به ارزشمندترين بازار گردشگر خارجى در دنيا تبديل شود.

■ رشد افسارگسيخته جهانگردان چينى با توجه به جمعيت 415/1ميليارد نفرى چين، قابليت رشــد اين بــازار سرسامآور اســت. انســتيتو گردشگرى خارجــى چيــن پيشبينــى مىكند كــه سفرهــاى خارجى شهروندان چينى از رقــم 145ميليون سفر در سال 2017 به 400ميليــون سفر در سال 2030 افزايــش پيدا خواهد كرد. ايــن بدين معناست كــه از 600ميليون سفر خارجى كــه طبــق گــزارش سازمان جهانــى گردشگــرى تا سال 2030 به مجمــوع سفرهاى جهانى اضافــه مىشود، بيش از نيمــى از آن به چين تعلــق خواهد داشت. به اين ترتيب چيــن يكچهــارم از سهم صنعــت گردشگــرى جهان را در دست مىگيرد.

■ گردشگران چينى كجا مىروند؟ عــدد 145ميليــون سفــر خارجــى مىتوانــد كمى گمراهكننــده باشد اما دليلش ايــن است كه اين رقم شامل سفرهاى ويژه ادارى به مناطق هنگكنگ، ماكائو و تايوان نيز مىشود. (البته درباره وضعيت تايوان اختلاف است اما بخشى از چين بزرگ بهشمار مىآيد). سفر چينىها به اين ســه منطقه 5/69ميليون سفر خارج از كشــور در سال را شامل مىشود. در اين ميان ميليونها نفر از ديگر شهروندان چين به سفرهاى داخلى علاقهمند هستند. سالى پك، يكى از ساكنان سابق چين و خبرنگار تلگراف، مىگويد: شهرهاى بزرگ مانند پكن و شانگهاى مقصد اصلى سفرهاى داخلى چين هســتند. آخر هفتههاى عادى آنقدر تعداد گردشگران

داخلــى در اين شهرها زياد مىشود كه پيادهرو خيابانهاى مراكز خريد يكطرفه مىشوند و پليس ترافيك انسانى را هدايت مىكند.

■ تايلند، دومين مقصد گردشگران چينى وي اضافــه مىكند: اغلــب سفرهــاى داخلى دلايل ميهندوستانــه دارد؛ بهعنوان مثال اگر به سد سهدره (يك منطقــه صنعتى ترسناك در يكــى از فقيرترين مناطق اين كشــور) برويــد، با جمعيــت سرســامآور بازديدكنندگان روبهرو ميشويد. جوانان مرفه نيز به كوههاى استان يونان كه با برمه، لائوس و ويتنام مرز مشــترك دارد و يكى از متنوعترين مناطق قومى كشــور است، مىروند. بهغير از چين، كشورهاى آسيايى ديگرى هم از رشد سريع سفرهاى خروجى ســود مىبرند. تايلند، ژاپــن، ويتنام، كره جنوبى و سنگاپــور در آسيا و ايالات متحــده و ايتاليا در غرب، ازجمله 10 مقصد برتر گردشگران چينى هســتند. بنابراين نبايد برايتــان شگفتآور باشد كه چرا افزايش مســافران چينى باعث افزايش تعداد مسافران خارجى در كشورهاى اطراف چين شده است.

■ آمار سفر به كشورهاى همسايه تايلنــد بعد از هنگكنگ و ماكائــو در سال 2017

ميزبان 4/35ميليون گردشگر چينى بود. با توجه به اينكه آمار ورود گردشگران چينى به اين كشور در سال 1990 ميلادى حــدود 3/5ميليون نفر بود، مىتــوان گفت تعداد گردشگــران در طول 27 سال گذشته 668 درصد افزايش يافته است. ژاپن نيز سال گذشته از 4/28ميليون مســافر چينى استقبال كرده كه نسبت به آمار 2/3ميليون در سال 1990، حــدود 887 درصد افزايش يافتــه است. همچنين در ايــن ســال 9/12ميليون بازديدكننده چينــى به ويتنام سفر كردند كه در مقايســه با 250هزار نفر در سال 1990 ميــلادى، 5/160 درصــد افزايش را نشــان مىدهد. همه اينها نشــاندهنده مزاياى اقتصادى رشد بازار گردشگرى چين است.

■ خطرات گردشگرى افراطى با توجــه به رشد سريــع سفرهاى خارجــى چينىها و علاقــه آنــان براى بازديــد از معروفتريــن جاذبههاى گردشگــرى اروپا، شهرهايــى همچون ونيــز، بارسلونا و دوبرونيك دچار مشكل ازدحام جمعيت شدهاند. اين چيزى است كه پروفســور دكتر ولفگانــگ گيورگ آرلت مدير COTRI، اخيراً در وبلاگــش از آن صحبت كرده است. در سال 2012، هشــتگ اُوِرتوريسم براى نخستين بار در توييتر ظاهر شد. با اين حال سال گذشته و در پى كمشدن كيفيت زندگى شهرونــدان اروپايى در نقاطى مانند ونيز، بارسلونــا، پاساو، سنــك تر و دوبرونيك بــه اين پديده جديد نســبت داده شد. صدها مقاله در روزنامهها، چندين اجــلاس توسط UNWTO ، WTTCو WTM لندن و تظاهــرات متعددى توســط ساكنان شهرهــاى اروپايى برگزار شد؛ چراكه مردم احســاس مىكردند به دليل هجوم گردشگران (بهويژه گردشگران چينى) در حال ازدستدادن شهرشان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.