امروز ايفل، لوور، شانزهليزه و دههامكانگردشگريفرانسه تعطيلاست

TOURISM - - جهانسرا -

نگرانىهايى درباره تشديد خشونتها وجود دارد. شنبــه گذشته در جريان تظاهرات جليقهزردها در پاريس حدود 200 خودرو به آتش كشــيده شده و معترضان خساراتى را نيز به طاق نصرت (يكى از آثار ملى مشهور پاريس) وارد كردند. شمارى از آشوبگــران در خيابــان معــروف شانزهليزه با شكستن شيشه ويترين فروشگاهها ازجمله ديور، شانــل و اپل دست بــه تخريب و غــارت زدند. ايــن اعتراضات ضررهــاى قابلتوجهــى را نيز بــه اقتصاد و صنعــت گردشگرى فرانســه وارد كــرده است. احتمــال مىرود شمــار گردشگران در تعطيــلات كريســمس و سال نــو ميلادى به دليل اعتراضات و آشوبها كاهش چشــمگيرى داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.