بازگشت مجسمه2000ساله ايتاليايي به خانه

TOURISM - - جهانسرا -

دادگاه عالى ايتاليا قصد دارد مجسمه 2000سالهاى به نام »جوان پيروز« را كه هماينك در موزهاى در آمريكا نگهــدارى مىشود، به اين كشــور بازگرداند. به گزارش ايسنا، بر اساس قوانين جديد تعيينشده توسط ديوان عالى ايتاليــا، موزه مركز گتــى (يكى از مراكــز فرهنگىهنرى معــروف جهــان در لسآنجلــس) موظــف شده مجســمه 2هزارسالــه را بــه كشــور ايتاليا برگرداند. اين مجســمه 2هزارسالــه برنزى با ارزش 4ميليــون دلار (1/3ميليون پونــد) در سال 1977 به موزه گتى بــرده شده است. اين موزه قصد دارد از حقوق قانونى خود در برابر بازگرداندن مجســمه باستانى يونانى به نام »جوان پيروز« دفاع كند. اين مجسمه همچنين با عنوان »پهلوانى از فانو« يا به بيان سادهتــر »برنز گتى« نيز شناخته مىشــود. اين اثر توسط هنرمنــد يونانى به نام »لوسيپوس« بين 100 تا 300 سال قبل از ميلاد مســيح ساخته شــد. دادگاه عالى ايتاليا اولين درخواســت رسمى خود را براي بازگرداندن اين مجســمه از آمريكــا در سال 1989 به ثبــت رسانده است. پس از 11 سال دادخواهىهاى رسمى، اين دادگاه درخواستهاى موزه گتى آمريكا براى ماندن مجســمه در اين كشــور را رد كرد. دادگاه عالى ايتاليا به رسانههاى اين كشــور گفته كه تصميمشــان بــراى بازگرداندن اثــر قطعى است و اين مجســمه بايد برگردانده شود. لوسيپــوس، سازنده اين اثر يك مجســمهساز و معمار يونانى بــود كه در قرن 4 قبل از ميلاد مىزيســت. وي همراه با سكوپاس و پركسيتليز، يكــى از 3 مجســمهساز بــزرگ دوران يونــان باستــان شن اختهمىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.