آمار وحشتناك تلفات حوادث ترافيكى در جهان

TOURISM - - جهانسرا -

هر 24 ثانيه يك نفر در جهان بر اثر حوادث ترافيكى فــوت مىكند. به گــزارش اسپوتنيك به نقــل از سازمان جهانــى بهداشــت WHO)،( ساليانــه 35/1ميليون نفر در جهــان بر اثر حــوادث ترافيكى جان خــود را از دست مىدهنــد. آژانس سلامت سازمان ملــل متحد در گزارش جديد خــود حوادث ترافيكى را عامل پيشــرو مرگومير كودكــان و جوانــان 5 تا 29 سال معرفــى كرده است. در گزارش اين سازمان آمده كه خطر مرگوميرهاى ترافيكى در كشورهايى با درآمد كم 3 برابر بيشتر از كشورهايى با درآمــد زياد است. آفريقا با ‪/26 6‬مرگ ساليانه ترافيكى در هر 100هزار نفر، بيشترين آمار مرگوميرهاى ترافيكى را به خــود اختصاص داده و در مقابل اروپا با ‪/9 3‬مرگ ساليانه ترافيكى در هر 100هزار نفر كمترين آمار را دارد. گفتنى اســت در گزارش قبلى اين سازمــان كه بر اساس اطلاعات سال 2013 ميلادى بود، آمار مرگومير ساليانه حوادث ترافيكى 25/1ميليون نفر برآورد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.