در كدام كشور وسايل نقليه رايگان است؟

TOURISM - - جهانسرا -

مقامــات كشــور لوكزامبــورگ تصميــم گرفتند از تابســتان سال آينده استفــاده از وسايل نقليــه عمومى را مجانــى كننــد. به گــزارش اسپوتنيك، جمعيــت پايتخت لوكزامبورگ 110هزار نفر بوده و جمعيت كشــور بهطور كلى كمى بيش از 600هزار نفر است. افزون بر آن روزانه 200هــزار نفر براى كار از فرانســه، بلژيــك و آلمان به لوكزامبورگ مىروند. اين امر باعث بروز مشــكلات در جادهها و ترافيك سنگين در شهر مىشود. تابســتان سال جــارى رفتوآمد با وسايل نقليــه عمومي براى افراد زير 20 ســال مجانى شد. در رابطه بــا رايگانشدن بليتهاى درجه يك و دو قطارها نيز بايد تصميمگيرى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.