ازسرگيرى فعاليت قطار مسافرى تهران- دمشق

TOURISM - - جهانسرا -

مديرعامل راهآهن سوريه با بيان اينكه قطار تهران- دمشق در مسير راهاندازى قرار دارد، گفت: سفرهاى بين دو كشــور از طريق محور »تنف« از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش مهــر، شكلگيرى جنگ در سوريه و حضور داعش در اين كشــور منجر بــه ازبينرفتن زيرساختهــاى ريلى سوريه شــد. اما طــى ماههــاى اخير و با پيشــرفت نيروهاى دولتى سوريه در شكست گروههاى تروريســتى در خاك اين كشــور، مسئولان وزارت راه سوريــه بههمــراه شركتهــاى تابعــه آن ازجملــه راهآهــن اين كشــور به فكــر بازســازى زيرساختهــاى ارتباطــى تخريبشــده طى سالهاى گذشته و برقرارى ارتباط مجدد با كشــورهاى همسايه ازجمله اير انافتادهاند.

محمدعلى حســنين، مديرعامل راهآهن سوريــه در خصوص بازســازي شبكه ريلي سوريــه ميگويــد: در حال حاضــر وزارت حملونقــل سوريــه و مؤسســات ريلــى، بازســازى راهآهن را از سر گرفتهاند. فعاليت در بعضــى محورهــا ماننــد محــور لاذقيه- طرطوس به سمت حمــص بىوقفه در جريان است. از سويى نوسازى خط به سوى دمشق و همچنين محور دمشــق- زبدانى (سياحتى) تقريباً تكميل شده و خط فســفات از حمصطرطــوس نيــز از خطوط ديگــرى است كه نوسازى آن را آغاز خواهيم كرد.

وي دربــاره امنيــت اين مســير گفت: ايــن خط محورى امــن و شريانى حياتى بين ايران، عراق و ساحــل سوريه خواهد بود. ما بــراى اتصال بــه ايــران در سريعترين زمان ممكــن تلاش خــود را معطــوف مىكنيم اما اين مســئله به پايانيافتن جنــگ در سوريه و خروج نيروهاى آمريكايى از شرق سوريه بستگى دارد.

مديرعامــل راهآهــن سوريــه در پاسخ به اين ســؤال كه پروژه ريلى براى تســهيل رفتوآمــد زائران حرم حضــرت زينب(س) كــي به انجــام ميرســد، گفت: ما مشــغول نوسازى اين محور بهصورت كامل هستيم و به كمك و يارى ايــران اميدواريم. سفرهاى بين دو كشــور در اين محــور در اسرع وقت از طريــق محــور جديــد تنف از ســر گرفته خواهد شد و اميدواريــم سفرهاى سياحتى و حملونقــل بار همچون گذشتــه و بهتر از آن شــود. همانگونه كه در جنگ بــا هم پيروز شديم، بر مشكلات اقتصادى نيز چيره خواهيم شــد. پروژه مهم و حياتى قطار برقى دمشــق و حومــه آن به طول تقريبــى 100 كيلومتر بــوده كــه از 4 محور تشــكيل شــده است؛ دمشــق- فرودگاه با گذشتن از حرم حضرت زينــب(س)، محور دمشــق– صحنايا- الدير علــى، خط آهن دمشــق- الهامــه و راهآهن دمشق- قطنا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.