آستانه اشرفيه، بقعه آقا سيدجلالالدين اشرف

TOURISM - - ايرانگشت -

■ كافى اسـت به شهر آسـتانه اشرفيه در استان گيلان برويـد و سـراغ اين بقعـه متبرك زيبـا را از مـردم خونگرم آن بگيريـد تـا همـه، كوچـك و بـزرگ، شما را به سـمت آن راهنمايىكنند.

آرامگاه سيدجلالالدين اشرف كه برادر امام رضا(ع) اســت، معروفتريــن جاذبه گردشگــرى و مكان زيارتى در اين شهر بــوده و هرساله هــزاران نفــر از دوستداران خانــدان پيامبــر بهمنظــور زيارت اين شخص بزرگوار به ايــن شهر سفــر مىكنند. بناى اوليه ايــن بقعه متبرك ســال 311 هجــرى قمــرى احــداث شده و البتــه از آن سال تاكنون بارها مورد مرمت و بازسازى قرار گرفته است. اين بنا در مجــاورت رودخانه سپيدرود قرار دارد؛ پس خيلى عجيب نيســت اگر بشــنويم بخشهايى از آن بارهــا تخريب شده است. طغيــان سپيدرود در ايام پربارش موجب ويرانى اين بنا در طول تاريــخ شده و آخرين بارى كه ايــن بقعه در اثر سيل ويران شد، بــه 80 سال پيش بازمىگردد كــه البته آن را مرمت و بازسازى كردند. بنايى كه اكنون مشــاهده مىكنيــد، ساختمان باشكوهى است كه ســال 1356 روى بقاياى بناى قاجاريه ساخته شــده و تزيينــات زيبايــى همچــون كاشىكارىهــاى رنگووارنگ دارد. استفاده از سنگ مرمر و كاشىهاي زيبا در تزيين بنا، رواقهاى بسيار، گنبد باشكوه و سقف آينهكارىشده آن، اين بقعه را بــه يكــى از زيباترين و باشكوهترين بقعههاى استان گيــلان تبديل كــرده است. آرامگــاه سيدجلالالديــن اشرف مهمترين زيارتگاه مردم گيلان است؛ به همين دليل محليان بــه آن »پيلا آستانــه« به معنى آستانه بــزرگ مىگويند. وجود پربركــت سيدجلالالدين اشرف در اين شهــر، موجبات رونق و آبادى آن را بههمراه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.