پل خشتى »تجنگوكه« مناسب براى بومگردى

TOURISM - - ايرانگشت -

■ پل خشتى »تجنگوكه« آسـتانه اشرفيه كه از آثار دوره صفويه بوده و در مسـير راه قديمى سياهكل به لاهيجـان روى رودخانـه شيمرود احـداث شده، از نقاطى است كه مىتواند بهعنوان بومگردى موردتوجه قرار گيرد.

اين پل داراى دو چشــمه با طــاق جناغى بوده و در پايههــاى ميانى و جانبــى آن اتاقكهــاى كوچكى براى بيتوتــه كاروانيــان در نظر گرفته شده است. مســيرى كه پل تجنگوكــه روى آن ساخته شده، در طول تاريخ يكى از مســيرهاى مهــم ارتباطى بهشمــار مىرفته و روستاى تجنگوكه در 6 كيلومترى غرب شهرستان آستانه اشرفيه قرار دارد. طول پل خشتى تجنگوكه 75 متر و عرض آن 25/4 و ارتفــاع كلى آن بيــش از 7/5 متر است. مصالح بهكاررفته در اين پل آجــر، سنگ و ملاط ساروج است. پل در ســال 1355 با شماره 1432 در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.