تراكاى؛ شهرى زاده يك رؤيا

TOURISM - - جهانگشت -

■ آيـا به افسـانهها اعتقاد داريد؟ مـردم مىگويند تراكـاى بهدنبال رؤياهاى يك زن به وجود آمد. همسـر دوك كسـتوتيس، زندگىكـردن در محـل زندگىاش را دوست نداشت؛ زيرا آب در آن شهر بهاندازه كافى يافت نمىشد. به همين علت كسـتوتيس تصميم گرفت قلعه تراكاى را در شبهجزيره تراكاى براى همسرش بسازد.

ايــن قلعــه واقــع در شبهجزيــره تراكــاى بين بخش جنوبــى درياچه گالو و لوكا بوده كــه بين سالهاى 1350 تــا 1377 بــه دستور دوك تراكاى ساختــه شده است. اين سازه در حقيقت براى دفــاع از تراكاى و شهر »ويلنيوس« پايتخــت ليتوانــى در برابــر حملــه شواليههــاى تتونيك استفــاده مىشد. بيشــتر قلعــه در قرن هفدهــم تخريب شد اما باقىماندههاى آن توسط پــارك ملى تراكاى محافظت مىشــود. قلعه تراكاى اقامتگاه دوكنشــين بزرگ ليتوانى بــود و اهميت استراتژيك بســيار زيــادي داشت. اين قلعه پــس از اينكه پايتخت از تراكــاى به ويلنيوس تغيير يافت، تا حــدودى اهميت سياسىاش را از دســت داد. با اين حال تا مــدت زمانــى طولانى بهعنــوان اقامتگــاه موردعلاقه نجيبزادگان دوكنشــين بــزرگ ليتوانى باقــى ماند. در قــرن شانزدهــم قلعه بــه زنــدان نجيبزادگــان در جنگ تبديل شد.

مسـافران ماجراجو: اين مكان بــراى افرادى كه به مكانهاى رمزآلــود و تاريخى علاقه دارند، انتخاب بســيار مناسبــي اســت. اين قلعــه يكــى از پربازديدترين مكانهــاى ليتوانــى محســوب ميشــود. پــل چوبــى 300 مترى منتهى به قلعه، كانال 12 كيلومترى پيونددهنده دو درياچــه، تالارهــا و گالرىهــاى فوقالعــاده زيبا حتى افرادى را كه به تاريخ علاقهمند نيســتند به وجد مىآورد. امــروزه اين قلعه به يك مــوزه بزرگ تاريخى تبديل شده است. اين موزه از دو مجموعه اصلى تشــكيل ميشود. در اين مكان مجموعهاى از سكهها و چندين مدل از انسانهاى قرونوسطايى و بســيارى اشيا و گنجينههاى تاريخى ديگر نگهدارى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.