چشمههاىآبمعدنىدروسكينينكاى

TOURISM - - جهانگشت -

■ شهـر كوچـك »دروسـكينينكاى« كـه نزديـك مرزهاى بينالمللى كشـور قـرار دارد، پـر از جاذبههاى طبيعـى و از معروفتريـن جاذبههـاى ليتوانـى اسـت. شهرى با چشـمههاى معدنى و باغهاى زيبا كه در زمينه آبهاى گرم حرف اول را مىزند.

آبهاى معدنى خاصيت شفادهندگى را براى اين شهر به ارمغــان آورده و همين ويژگى گردشگران زيادى را هر ســال روانه اين شهر مىكند. از طرفى اينجا ميزبان يكى از بهترين مجموعههاى ورزشهاى زمستانى نيز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.