موزه شگفتانگيز فضاى باز

TOURISM - - جهانگشت -

■ بيشـتر شهرت كشـور ليتوانى بابت مناظر ديدنى و طبيعت دستنخورده اين سرزمين است. در پارك ملى اين كشور شما مىتوانيد بيش از 300 چشمه و درياچه آب را تماشا كنيد.

هر سال حدود 300هزار نفر به بازديد از اين پارك مىروند تا كوهنوردى و در ميان گونههاى گياهى و جانورى آن گشــتوگذار كنند. ايــن پارك سال 1991 تأسيس شد تا از جنگلهاى كاج، چشــماندازها و روستاهاى منطقه محافظــت كند. پارك اروپا نيز يكى از موزههــاى فضاى باز غافلگيرانه در شهر ويلنيوس است. مىدانســتيد كه ليتوانى مركز جغرافياى اروپاست؟ گردشگران كنجكاو نه فقط از اروپا بلكه از سراسر دنيا به اين پارك مىروند تا شاهد كارهاى فوقالعاده و هنرى نمايشــگاههاى جذاب باشند كه بعضى از آنها حتــى در كتاب گينس هــم به ثبت رسيدهاند. پارك رنگارنگ اروپا در ليســت 50 جاذبه هيجانانگيز دنيا قرار دارد و در آن بيش از 100 مجســمه به نمايش درآمده كه براى آنها بهترين شرايط محيطى در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.