زيرساختهاى درمانى كيش فرصتى ارزشمند براى توسعه گردشگرى سلامت

TOURISM - - ديدگاه -

نايبرئيــس مجلس شوراى اسلامى گفت: امكانات و تجهيزات بيمارستان كيش بســتر مناسبــى بــراى توسعه گردشگــرى سلامت است. به گــزارش روابطعمومــى و امور بينالملــل سازمان منطقه آزاد كيــش، در بازديدى كه از امكانــات درمانى بيمارستان ايــن جزيره با حضور دكتر غلامحســين مظفرى مديرعامل سازمــان منطقه آزاد كيش، دكتر مسعود پزشكيان نايبرئيس مجلس شوراى اسلامى و دكتر سيدمحمدهادى ايازى معــاون امور اجتماعى وزيــر بهداشت انجام شد، دكتر پزشكيــان امكانات و تجهيزات بيمارستــان كيش را بســتر مناسبى براى پذيرش بيمــاران خارجى و توسعه گردشگرى سلامت عنوان كرد. وى افزود: تجهيزات و امكانات درمانى كيش در مقايسه با شهرهاى داخلــى از استاندارد بهترى برخــوردار است و مىتوان ضمن توسعه اين امكانات براى رشد گردشگرى سلامت و درآمدزايى اقدام كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.