شهرنشينها از اين گردشگرى دورند

TOURISM - - گردشگران -

در دنياى امروز يكى از جديدترين جاذبههاى گردشگرى، گردشگرى كشاورزى يا آگرىتوريسم بوده كه بسيار هم پرطرفدار شده است. زندگى در شهر و سبك زندگى شهرى بسيارى از ما انسانها را نهتنها از طبيعت دور كرده بلكه مزاياى بودن در چنين فضاهايى را هم از ما گرفته است. نحوه زندگى مردم روستا و اغلب كشــاورزان براى مردمى كه در شهرها زندگى مىكنند، بســيار غريب بوده و هيچ شناختى از آن ندارند. مصرفگرايى در شهرها بيداد مىكند و شهرنشــينها از نحوه تهيه و توليد مواد غذايى خود هيچ شناختى ندارند. شهرنشــينها از روستاها، آبوهواى خوب، صداى پرندگان، مزارع سرسبز و محصولات تازه به دورند. با رشد گردشگرى اكوتوريســم و از طرفى پرشــدن فروشگاهها از محصولات طبيعي، كمكــم كنجكاوى مردم شهرها در اين زمينه بيشتر شد و گردشگرى كشاورزى به وجود آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.