از زبان يك گردشگر: ميزبان من بسيار مهربان بود

TOURISM - - گردشگران -

زمانى كه وارد مزرعهاى كثيف با انبارى از مواد غذايى در كنار اسطبــل اسبها شدم، هيچگاه فكر نمىكــردم تا اين حد به من خوش بگذرد! زندگى در هر مزرعهاى كه به من پيشــنهاد مىشد، تجربيات و گزينههاى بسيارى براى من داشت و البته هزينه آن بهاندازه هزينه اقامت در يك هتــل بود. زمان اقامت در هر خانه روستايى و مزرعه كه از طرف كشاورزان به من پيشنهاد مىشد، حداقل 2 تا 3 روز بود. با اين حال تا يك هفته نيز مىتوانستم در مزارع بمانم. بعضى از اين خانهها اقداماتى را براى راحتتربودن من در هنگام اقامت انجام داده بودنــد. بهعنوان مثال اتاقى با يــك تلويزيون و تختى راحت را براى گردشگران فراهم كرده بودند.

بعضى وقتها بهتر آن است كه با ديگر افراد و روى يك تخت ســاده خوابيد. در حقيقــت انتظارى كه از ايــن اقامتگاهها داريد، بايد هماننــد اقامتگاههــاى بومگردى باشــد. بســيارى از گردشگران فكر مىكننــد اتاقهايشــان در اين مزارع و خانهها بايــد همانند خانههاى خودشــان مبله و بســيار راحت بــوده و امكانــات و تكنولوژىهاى جديــد را داشتــه باشد. در صورتى كــه اين تفكر اشتبــاه است. بايد بــه زندگى روستايى احتــرام بگذاريد و انتظاراتتــان را با اين مكان تطابق دهيد.

ميزبان من بســيار مهربان بود و تمام سعى خود را مىكرد تا با حداقــل امكاناتى كه داشت مايحتاج مــرا بهعنوان مهمان و گردشگر فراهــم آورد. در بعضى مواقع مهمانان بــه ميز شام خانوادگى ميزبان دعوت مىشدند تا از جمعى صميمى و گرم همراه با غذاهاى پختهشده از محصولات كشــاورزى طبيعي لذت ببرند. يك چوپان به من اجازه داد تــا به كمكش بروم و با سطلي كه در دست داشتم از گوسفندانش شير بدوشم.

در نهايــت در فراينــد تبديل اين شير به پنيــر همكارى كردم و خيلــى لذت بردم. اگر شما هم بهعنــوان گردشگر وقتي به روستاها و مزارع برويد كه زمان برداشت محصول است، مىتوانيد در آن مراسم دلچســب همراه باشيد و به كشاورزان كمك كنيد. برداشت محصول يكى از جاذبههاى گردشگرى كشاورزى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.