اينمزارعبراىگردشگراندلبرىمىكنند

TOURISM - - گردشگران -

شيما جهانبخــش/ گاهى لازم است از قيل و قال زندگى شهرى فاصله بگيريم و سرى به طبيعت بزنيم تا دور از روزهاى آلــوده و شلوغ شهر، كمى آرامش چاشنى زندگىمــان كنيــم. شايد در نگــاه اول با وجود مشــغلههاى مختلــف اين كار خيلى دور از ذهــن به نظر برسد امــا بايد باور كنيم كه اين امكان در كشــور چهارفصل ما با اين تنوع اقليمى هميشه وجود دارد.

بــراى ايــن كار نيــازي بــه صرف هزينههــاى زياد نيســت؛ بلكــه مىتوانيم در شيوههــاى جديــد گردشگــرى ماننــد »گردشگــرى كشــاورزى« كــه در دنيا مرســوم اســت، يــك روز را ميهمــان كشــاورزان باشيــم تا علاوه بــر آشنايى با محيــط زندگى و چگونگى كشــت محصــولات، از طبيعــت زيبا و بكر كــه شايد خيلــى وقتهــا از كنار آن بهراحتــى گذشتهايم، نهايت استفاده را ببريم. اين گشتوگذا ر ضم ن اينكه طراوت و شادابــى طبيعت را به ما منتقل مىكند مىتواند تا حد چشــمگيرى بــه رونق كــار و زندگى در ايــن مناطق كمك كند.

گردشگرانى كه اين شيوه را انتخاب مىكننــد ايــن شانــس را دارنــد كــه از محصولات مزارع بهصورت مستقيم خريد كرده، در برداشت و بستهبندى محصولات كمك كنند، با نحوه عسلگيرى از كندوها آشنا شوند، در مراســم سنتى مانند دعاى شكرگزارى و جشنهاى برداشت محصول حضور يابند، پشــت فرمــان وسايل نقليه كشاورزى بنشينند و از لذت اسبسوارى يــا ماهيگيرى در روستا بهــره ببرند. شب را نيــز در اقامتگاههاى محلى بگذرانند و در آخر بــا كولهبارى از خاطره به ديار خود بازگردند. ديدهشدن كشــاورزان در اين نوع از گردشگرى، از پديده مهاجــرت و ترك محيــط محلى تــا حــد زيــادى جلوگيرى مىكنــد و زمينــه تقويــت ارزشها، باورهــا و صنايعدستى و ديگر توليــدات فرهنگى را در روستاها فراهــم مىكند. درحالىكــه ما از اين نوع گردشگــرى غافــل هســتيم بســيارى از گردشگران اروپايى براى بازديد از مزارع زعفران، باغهاى زرشك، دشتهاى پر از گل نرگس، دشتهاى لالههاى واژگون و مراسمــى ازقبيل گلابگيــرى، پخت نان، جشن خرمن و... برنامهريزى مىكنند.

هميــن ســال گذشتــه بــود كه يك گروه گردشگــر آلمانى براى ديدن مزارع زيباى زعفران و جاذبههاى ديدنى خراسان جنوبى راهــى اين استان شدند و در پايان سفــر بارها گفتند سالهــاى بعد ديدن اين زيبايى را از دست نمىدهند و حتماً به تمام دوستانشــان اين سفر را پيشنهاد مىكنند. سخنگــوى جهــاد كشــاورزى خراســان جنوبى، علي عرفانينيــا در اين خصوص مىگويــد: ما در منطقــهاى از جهان قرار گرفتهايــم كه زمينه توليد بســيارى از محصولات كشــاورزى را

كه در دنيــا امكان كشــت آنها وجود نــدارد، داريــم. همين موضــوع در دنيــاى امــروز كــه نگاه به كشــاورزى تغيير كرده و تلفيق اين بخش و حــوزه گردشگرى مدنظــر برنامهريزان است، مىتوانــد زمينه مناسبى را براى ما فراهم كند. وقتى درختچههاى زرشك به گل مىنشــينند يا گلهاى زعفران شكوفا مىشونــد، بهتريــن زمــان بــراى حضور گردشگــران در ايــن مــزارع اســت. بــه علاوه مراســم برداشت اين محصولات به شيوههــاى بومى منطقه كه در دنيا بىنظير اســت، جذابيتهاى خاص خــود را دارد. در بحــث اكوتوريســم، ميراثفرهنگــى استان بســته سفرهاى ارزانقيمت گروهى را از مبــدأ تهران تهيه كــرده و در اختيار آژانسهاى منتخب قرار داده است. يكى از اين بستهها به معرفى جشنواره زرشك و زعفران مربوط ميشود. بدون شك توسعه اكوتوريســم

در بحــث محصــولات استراتژيك استــان، توجه و نگاه ويژه مسئولان را مىطلبد كه نيازمند يــك برنامهريزى كلــى و طولانىمدت اســت. جهــاد كشــاورزى با برگــزارى جشــنوارهها بهويــژه جشــنواره زرشك و زعفــران تــا حــدى توانســته در بحث اكوتوريسم و جذب گردشگر موفق باشد، اما انتظار ما اين است كه ديگر سازمانها نيز همكــارى كنند. صداوسيمــا بهعنوان يك رسانه ملى مىتواند در اين خصوص كمــك شايانــى كنــد. معرفــى و پخش تصاوير، مستندات و اخبار از محصولات كشــاورزى استــان در فواصــل مختلف ازجمله زمــان گلدهى در جذب گردشگر تأثيرگذار است. سازمــان ميراثفرهنگى نيــز در ايــن زمينــه اقدامــات مناسبــى انجــام داده است؛ برگزارى جشــنواره در فصــل برداشت محصــولات استراتژيك، برگزارى تورهاى گردشگرى، توزيع كتابچههاى راهنما و... بخشى از اين اقدامات بهشمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.