روان در درههاى هزار و لالهزار

TOURISM - - كولهپشتي -

■ سرشاخههاى بزرگترين رودخانه دائمى جنوبشرق كشور آب را از ارتفاعات 4هزار و 501 مترى »هزار« و 4هزار و 351 مترى »لالهزار« در بخشهاى مركزى اسـتان كرمان، به مسـافتى حدود 400 كيلومتر تا چاله جازموريان در ارتفاع پايين (حدود 350 مترى) هدايت مىكنند.

هليلرود در طول مســير خود با گذر از مناطق كوهســتانى، جنگلى، جلگهها و دشتهاى متعدد، تنوع جالب توجهى را پيرامون خود به وجــود آورده است. اين رودخانه طى هزاران سال جريان مداوم، علاوهبر پديدآوردن بســيارى از جلوههــاى طبيعت، پديدآورنده تمدنها و فرهنگهاى غنى و ريشهدارى نيز بوده است و بسترى فراهم آورده كه همواره جريان زندگى را در اشكال و در بخشهاى مختلف شكوهى خاص بخشــيده است. بســترهاى سنگى و خروش آب، پهنههاى وسيع حاصل از فرسايش، تنگههاى سنگى با ديوارههاى بلند و هراسناك و حاشيهها و خط ساحلى سرسبز با تنوع پوشش گياهى، تصاوير دلانگيز و ديدنى هليلرود در طول 400 كيلومتر حركت مواج و پيچدرپيچى اســت كــه در شيبهاى تند و گاه آرام جريان پيدا مىكنــد. آب اين رودخانه پس از دويدن در درههاى »هــزار« و »لالهزار« با گذشتن از بخشهايى از شهرستانهاى بافت، رابر، جيرفت، كهنوج و اسلامآباد در گودى جازموريان و در شنزارها به زمين مىپيوندد. در قســمتهاى زير سد جيرفت، درههاى عميق و هراسناك هليلرود، شباهت زيادى به درههاى پارك ملى قديمى آمريكا (گرند كانيون) پيدا مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.