صادرات دوميليون دلارى صنايعدستىهرمزگان به خارج از كشور

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

از ابتــداى سال تاكنون دوميليون دلار صنايعدستى هرمزگان به خارج از كشــور صادر شده است. به گزارش ايســنا، مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى هرمزگــان گفت: محصــولات سفالى، حصيرى، شيشــهاى و خــوسدوزى از مهمترين محصولات صادراتى اين استان است.

رضا برومند افزود: صنايعدستى استان به كشــورهاى حاشيه خليجفارس، تركيه و برخى كشورهاى اروپايى صادر ميشود.

وى بــا بيان اينكه پارسال دوميليــون و 200هزار دلار از محصولات صنايعدستى هرمزگــان صادر شــد، اضافه كرد: گلابتوندوزى، خــوسدوزى، شكبافى، گلدوزى، سفالگــرى، حصيربافى، گليمبافــى، قالىبافى و گلهاى شيشــهاى ازجمله صنايعدستى هرمزگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.