فرصتى خوب براى گيلانىها

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى گيلان، از ثبت يكهزار و 70 اثر تاريخى در اين استان خبر داد و گفت: اميدواريم با تمهيدات انديشيدهشده و تخصيص اعتبــارات لازم بتوانيم درخصوص مرمت و بازسازى اين آثار كه سرمايه ملى كشــور محســوب مىشوند، اقدام و آنها را حفــظ كنيم. به گزارش ايســنا، شهرود اميرانتخابــى در كارگروه گردشگــرى شهرستان لنگرود، اظهار كرد: استان گيلان با داشتن مواهب طبيعى و تاريخى فرصت خوبى را بــراي ورود گردشگران داخلــى و خارجى به خود اختصاص داده است. وى ادامه داد: با اينكه اجماع نظر بين مسئولان درخصوص ضرورت توسعه گردشگرى وجود دارد، اما نشــناختن ظرفيتهاى استان و سياستگذارى مناســب در راستاى مزيتهاى گردشگــرى باعث اتلاف سرمايههاى ملى و عدمجذب ثروت ملى در استان و به تبع آن در كشــور شده است. اين مقام مسئول تصريح كرد: برنامهريزى دقيق و استفاده از كليه ظرفيتهاى مطلــوب استان، چــه از بعد تاريخى و چــه از بعد طبيعــى و سواحل، بر اقتصاد استانى و ملى تأثير گذاشته و به دنبالش ارزآورى، توليد ثروت و ايجاد اشتغال را فراهم خواهد كرد. مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدستي و گردشگــرى گيلان، با اشاره به اين مطلب كه بافتهاى شهرى يك ثروت ملى است، اظهار كرد: بافتهاى تاريخى اولويت ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستــى و گردشگرى استان گيلان است؛ نه اينكه كســانى بخواهند آنها را به ويلا يا مجتمع تبديل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.