معرفى سرپرست جديد ميراثفرهنگى چهارمحالوبختيارى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرست جديد ميراثفرهنگى چهارمحالوبختيارى با حضور مديركل امور استانهاى سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى معرفى شد.

به گــزارش مهــر، سرپرست جديــد ميراثفرهنگى چهارمحالوبختيــارى ظهــر پنجشــنبه طــى مراسمــى با حضور مديركل امور استانهــاى سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى معرفى شد. در اين مراسم مهرداد جوادى بهعنوان مديركــل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگــرى چهارمحالوبختيارى منصــوب شد. پيش از اين بهمن عســگرى سوادجانى مديركــل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى چهارمحالوبختيارى بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.