وجود بيش از 100هزار بناى تاريخى در خراسان رضوى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگــى، صنايعدستى و گردشگرى خراســان رضوى گفت: پيشبينى مــا اين است كه در اين استان بيــش از 100هزار اثر، بنا و محوطه تاريخى داريم كه حــدود 2هزار مورد شناسايــى و يكهزار و 500 اثر ثبت شده است اما خيلى بيشتر از اينها بايد شناسايى شود. به گزارش مهر، ابوالفضــل مكرمىفر اظهار كرد: يكى از اقداماتى كه در كشــورهاى اروپايــى و آمريكايى انجام شــده، اين است كه عمر آثــار براى ثبت را كاهش دادهاند و آثــارى را كه 50 سال عمر دارنــد نيز در فهرست آثار ملىشــان ثبــت مىكنند ولى ما 100 ســال بايد از تاريخ اثرى بگــذرد تا آن را به ثبت برسانيــم. البته در مواردى كه اثر شاخــص باشد، بهصورت استثنــا به ثبت مىرسد. ايــن باعث شده تا آثار تاريخى مــا كمتر باشد. وي ادامه داد: تشــكيل انجمنهــاى ميراثفرهنگى اقدامى بســيار شايسته است و بايد داشتههاى تاريخى و فرهنگى را قدر بدانيم و از ايــن ثروت ملى براى جذب گردشگر و رونق اقتصــادى شهرستانهــا و بهويژه روستاهــا استفاده كنيم. ايجاد انجمنهاى ميراثفرهنگى آغاز اين حركت اقتصادى و اجتماعى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.