آثار تاريخى قصرقند براى ثبت در فهرست ملى صف كشيدهاند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مدير ميراثفرهنگى و گردشگرى قصرقند گفت: 30 اثر تاريخــى شهرستــان قصرقند ازجمله چنــد مكان تاريخى و سنگنگــاره بــراى ثبــت در فهرست آثار ملــى ايران معرفــى شدند. بــه گزارش مهر، هدايــتالله باشنده اظهار داشت: در تلاشيــم تا در سالجارى تعداد 30 اثر تاريخى ازجمله تعدادى سنگنگاره و آبشــار روستاى »آبند« را بــه ثبت برسانيم. وي افزود: آبشــار روستاى »آبند« طى خشــكسالىهاي اخير هيچگاه كمآب نشده و اين ويژگى مهمى براى به ثبت رسيدن آن است. مدير ميراثفرهنگى و گردشگــرى قصرقنــد ادامــه داد: شهرستــان قصرقنــد روستاهايــى دارد كه هنوز هم بافــت سنتى در آنها حفظ شده و كشــاورزىشان بهصــورت دستى و مراحل كاشت و برداشــت با بهرهگيــرى از حيوانات انجــام مىشود كه بهعنوان يك ويژگى منحصربهفرد قابليت ثبت در فهرست آثار ملى را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.