بافتى كه چشم به راه اعتبار ملى است

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس كميســيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر شيراز گفت: بازآفرينــى بافت اطراف سعديه به اعتبارات ملى نيــاز دارد. به گزارش مهر، نوذر امامى در بازديد از بافت محــدوده سعديه، افزود: سعدى چهره جهانى است و آرامگاه اين شاعر پرآوازه يكى از مراكز مهم گردشگرى بهشمار مىرود. وي با اشاره به فرسودگى بافت مسكونى اطــراف اين آرامگــاه گفت: اصــلاح و بازآفرينى اطراف آرامگاه سعدى اولويت كميسيون شهرسازى است.

امامــي از همراهى شهردارى شيــراز براى بازسازى ايــن منطقه خبر داد و گفت: با شهردار شيراز صحبت شده كه براى ايام نوروز بخشى از بافت اطراف آرامگاه سعدى اصلاح و آمادهسازى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.