اماواگرهاىغرقشدنقايقتفريحىدركيش

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديرعامل مؤسسه ورزش و تفريحات سالم جزيره كيش نســبت به غرقشدن قايق تفريحى در اين جزيره واكنش نشان داد.

به گــزارش ميــزان، محمود افشــاردوست در خصوص غرقشــدن قايق تفريحــى در جزيره كيش اظهــار داشت: در مطالــب منعكسشده در اين زمينه تا حدود زيــادى اغراق و بزرگنمايى شــده و بخشــى از مطالــب آن هم خــلاف واقع اســت. قايــق حادثهديــده در محــل سايتهــاى مرجانى، روبهروى پــلاژ و مجموعه ورزشهاى ساحلــى آقايــان دچــار حادثــه شــده، نــه در اطراف اسكله.

وى افــزود: نكتــه دوم اين اســت كه كليه شناوران تنــدرو و تفريحى فعال در اسكله بزرگ تفريحى و كلوپهاى غواصى و تفريحات دريايى بر اساس پروتكلهاى موجود و استاندارد سازمان بنادر و دريانــوردى و استانداردهــاى بينالمللى

IMO به لحاظ مســائل ايمنى و رعايت الزامات موردنظر كنترل و نظارت ميشوند و ارائه خدمات مىكننــد كه در اين خصــوص اداره امور دريايى تابهحــال با همكارى و تعامــل كامل با اداره بنادر و دريانــوردى كيش حســن نظــارت كامل را در خصــوص كنترل و نظــارت بر فعاليــت شناوران تندرو و تفريحــى داشتهاند. مديرعامل مؤسســه ورزش و تفريحــات سالــم جزيره كيــش تصريح كــرد: كليه شنــاوران فعال در اسكلــه و كلوپها همگى بدون استثنا بر اساس ظرفيتى كه برايشــان تعريف شده، داراى جليقه نجات و جعبه كمكهاى اوليه هســتند. همچنين ايــن شناور بر همين اساس 19 جليقــه نجات داشته كــه در خصوص پوشيدن و استفاده از جليقه نجات توسط سرنشينان شناور مذكور، طبــق اظهارات قايــقران و كمك او در شناور، پس از حركت از اسكله علىرغم تأكيدات انجامشــده، بيشــتر سرنشــينان جليقههــا را براي راحتبــودن درآوردهاند و اينكه مىگويند شناور جليقه نجات نداشته، درست نيست.

افشــاردوست گفــت: علاوهبــر اينها، كليه قايقرانــان شنــاوران تنــدرو و تفريحــى همگى داراى گواهىنامــه قايقرانــى معتبــر از سازمان بنادر و دريانوردى كشــور هســتند و درخصوص مهارتهــاى امــداد و بقــا در دريــا بــه منظــور بهرهگيــرى از آن در مواقــع ضــرورى دورههاى موردنياز را گذراندهاند. در اين خصوص قايقران شنــاور حادثهديــده به همــراه كمكــى او، ضمن مديريــت حادثه و اقدام به تمــاس براي كمك و راهنمايــى سرنشــينان سقوطكــرده در آب جهت استفاده از تشت قايق بهعنوان فلوتينگ اقدام لازم را بهعمل آورده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.