چيزي به تكميل مجموعهفرهنگى برج طغرل نمانده

TOURISM - - ميراث -

رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر تهران بر ضرورت تخصيص بودجه عمرانــى در شهــر تهران بهصورت هدفمنــد تأكيد كرد و از تكميــل 80 درصدى مجموعه فرهنگى برج طغرل خبر داد. محمد سالارى، رئيس كميســيون معمارى و شهرسازى شوراى شهــر تهــران در جريان بازديد از پروژه برج فرهنگي طغــرل گفت: مجموعه فرهنگى طغرل ازجمله معدود پروژههاى نســبتاً بزرگمقياسى بوده كه در محدوده شهر رى و در مجاورت يكى از بناهاى ارزشمند تاريخى شهررى و پايتخت در حال بناشدن است. وى تصريح كرد: از نكــات بارز طراحى اين مجموعه هماهنگى آن با سبك معمارى بناى تاريخى برج طغرل است كه كنار آن قرار دارد. رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى در خصوص روند تكميل اين پروژه، گفت: خوشبختانه مديريت شهرى در اين دوره و دورههاى پيشين اقدامات خوبى براى اجرايىشدن اين طرح انجام داده و مجموعه اقدامات اجرايى كه بر اساس طراحى اوليه انجام گرفته، بهلحاظ كيفى وضعيت خوبى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.