رد ترك بر تن بافت تاريخي و آجري دزفول

TOURISM - - ميراث -

فاطيما كريمى/ بافت تاريخى دزفول هنوز زيباست. برخى از رسانههاى خارجى براى نشــاندادن زيبايى ايران تصاويرى از اين بافت آجرى منتشر مىكنند كه هر ايرانى را بــه شــك مىاندازد اينجــا واقعاً ايران اســت يا نه. به گزارش مهر، اما اين بافت تاريخى در روزهاى اخير دچار التهاب شده است؛ التهابى كه دامن خانههاى آن را گرفت. از 28 محله قديمى و درهمتنيده دزفول كه اين شهر را به »شهــر آجرى« معروف كرده، 5 محله در شرايط خطرناك قرار گرفتهاند و يكــى از آنها به نام محله لوريان در اين بافت 250 هكتارى از همه بحرانىتر شده است.

بافــت قديم دزفول داراى 154 اثر ثبتى بوده و بيش از 200 اثر در شرف ثبت دارد كه براى بســيارى از آنها پروژههاى زيادى موجود است. ازجمله اين خانهها مىتوان بــه بهرامند، دارابى و جوكار اشاره كرد. البته از 80 خانه ثبت ملى در دزفول، حدود 30 اثر وضعيت بحرانى دارند. يكى از اين خانهها به نام خانه فيروزى پيشتر مرمت شده بود اما از قبل لوله آب زير ديوار اين خانه شكسته شده و سازمــان آب هم بهصورت غيراصولى لوله را ترميم كرده بــود كه پس از مدتى باعث تخريب ديوار شد. نمونههايى از ايــن دست اتفاقات كه موجــب تخريب روزمره بناهاى تاريخى مىشود، كم نيست.

■ تخريبهاى عمدى در خانههاى تاريخى مجتبــى گهســتونى، دبيــر و سخنگــوى انجمــن دوستــداران ميراثفرهنگى تاريانــا خوزستان در اينباره به مهــر گفت: يكــى از موضوعاتى كــه موجب تخريب خانههــاى قديمى مىشود، فاضلاب اســت. تمام خانههاى دزفول زيرزمينهايى به نام شوادان دارند. در برخى از اين خانههــا آب فاضلاب از زير اين خانهها و شوادانها عبور و پايههاى خانه را سست مىكند. لولهكشىهاى خانهها نيز اكثراً قديمى بوده و نشتى آب در آنها جدى است.

وى افــزود: در محلــه قلعه علاوه بر چند مســجد و سابــاط، خانه سوزنگر، خانه قلمبــر، خانه طلوعى و خانه زرگــر در وضعيت بحرانى هســتند. البته بــه خانههاى در وضعيــت بحرانى بايد خانههاى تاريخى عدسى، ميرزايى، گلچيــن، عبدى و قصــاب را كه در خطر ريزش هســتند، اضافه كــرد. اين خانههــا دچار عدم پايــدارى ساختمان، ترك، فرسودگى سيســتم فاضلاب و خطر رانش هســتند. البته ادارهكل ميراثفرهنگى، خانه طلوعى و خانه قلمبر را خريدارى كرده و در حال مرمت و بازسازى هســتند. خانه زرگر هم نسبتاً بازسازى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.