بازگشت آباداني به قلعههاى دختر حاكم

TOURISM - - ميراث -

طــرح ساماندهــى 40 قلعــه تاريخــى شهر و روستاهاى مهريز اجرايى مىشود. به گزارش ايسنا، مهدى دهقانزاده بخشدار مركزى مهريز در پنجمين جلســه دورهمى دهياران مهريز كه در روستاى باغ دهوك مهريز برگزار شــد، گفت: يكى از طرحهايى كــه در شهرستان مهريز در حــال مطالعه براى اجرا بــوده، طرح ساماندهى 40 قلعه شهرستان است. وى افــزود: اين طــرح در راستاى ساماندهــى قلعههاى تاريخى شهر مهريــز و روستاهاى تابعه آن در حال برنامهريــزى است. دهقانزاده افــزود: بهعنوان مثال قلعه تاريخى مهرپادين يكى از جاذبههاى گردشگرى مهريز و يكى از همين قلعهها در استان يزد است كه در 30 كيلومتــرى جنوب مركز استان قرار گرفته و همهساله گردشگران زيادى از آن بازديد مىكنند.

درباره قدمت و دوره ساخت اين قلعه تاريخى دو نظريــه متفاوت مطرح اســت؛ بهنحوى كه برخى كارشناســان بر اين گمان هســتند كــه بناى مذكور متعلق به دوران صفوى بوده و گروه ديگر نيز تاريخ بنــاى قلعــه را مربوط بــه دوران حكومت آل مظفر (قــرن 8 هجــرى قمرى) و همزمان بــا ساخت ارسن (مجموعه) شهرى مهرپادين مىدانند.

از طرفى روايتى در ميان ساكنان قديمى محل بــا اين مضمون رواج دارد كــه پس از حمله مغولان به قصبــه مهريجرد و كشــتهشدن تمامى مردم، تنها يك كودك زنده مىماند كه سربازان مغول از كشتن او صرفنظر مىكننــد و او را به اهالى قريه سريزد نزديك مهريجــرد تحويل مىدهند. ولى وى پس از طى سالهاى كودكى به قصبه خود بازگشته و براى جلوگيــرى از تكرار واقعه مذكــور، قلعهاى عظيم با برجوبارويى بلنــد و خندقى عميق مىسازد؛ قلعهاى خشــتى و باشكوه كــه تا همين دهههــاى اخير فعال و مســكونى بــوده و هركدام از اهالــى در آن اتاقى براى خــود داشتند كه براى انبار كــالا و نگهدارى محصولات كشــاورزى و آذوقه و دام از آن استفاده مىكردنــد. البته اين قلعه ظاهــراً براى سكونت دائم ساخته نشــده بود و اهالى روستا فقط در مواقعى كه احســاس خطر مىشد يا حملهاى صورت مىگرفت، آنجا را ترك كرده و با اموال باارزش خود روزهاى موقتى را درون قلعه سپرى مىكردند.

قلعه مهرپادين مهريز داراى دو حصار و باروى دفاعى و 9 برج مــدور است. همچنين دورتادور آن را خندقــى عظيم احاطه كرده و فضاهاى داخلى قلعه در دو حصــار به ارتفاع حــدوداً 5 تا 6 متر محصور شده اســت. درون قلعه فضاهــاى گوناگونى ازقبيل اسطبل، بخش مســكونى (شاهنشــين و عامنشــين)، انبــار نگهــدارى كــالا و فضاى عمومى يــا مذهبى به چشم مىخورد.

فضــاى شاهنشــين يــا اربابنشــين قلعــه در مرتفعترين بخــش بنا (بالاى فضــاى ورودى) قرار دارد و بــر تمامى فضاهاى داخلى و محوطه خارجى مشرف است. مهريز ناحيهاى است شامل مجموعهاى از روستاهايــى كه نام قديم آنهــا »مهريجرد« بوده و بــه مهرنگــار دختــر انوشيروان نســبت داده شده اســت. اما تا قبل از 1318 وجه تســميه مهريز دقيقاً مشخص نبود.

مهريز حدود 16 قرن قبــل (در زمان حكومت ساسانيــان) ناحيــهاى در جنوب دشت يــزد و دامنه جنوبشرقــى شيركــوه بــوده و قناتهايــى از آن سرچشمه مىگرفتند كه در مواردى پس از طى يك مسافت 40 كيلومتري به سرچشمه خود مىرسيدند. اما »مهرنگــار« دختــر انوشيروان دستــور مىدهد قناتهايى در منطقه احداث شوند كه با طى مســير كمترى به سرچشمه برسند.

پس از آنكه اين قناتها موجبات آبادانى قصبه يا ناحيه مربوطــه را فراهم آوردنــد، فرمانبرداران شاهــزاده خانم، آبادى جديــد را »مهرگرد« ناميدند. عنــوان مهرگرد در گذشــت زمان بــه »مهريجرد« تبديل شد و امروزه مهريز خوانده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.