كولهپشتيخورشيدي مناسبماجراجويان معتاد به اينترنت

TOURISM - - مسافر -

اگــر در سفرهاى خطرناك و خاص امكانــات مناسبى داشته باشيم، مىتوانيم با استرس كمترى به ماجراجويي بپردازيم. كولهپشتي خورشيدى » « وسيلهاي است كه خيلى از آدمهاى هميشه در سفر يا حتى آدمهاى عادى به آن احتياج دارند؛ كولهاي با جايى براى شارژ و ذخيــره الكتريكى. اين كوله شامل يكهزار و 500 اينچ مربع براى ذخيرهسازى الكتريكى و مجموعــهاى از جيبهاســت، مثل جيبى بــراى شارژكردن تلفن همــراه و همچنين لپتاپ. ايــن كوله 60 وات بر ساعت براى باترى لپتاپ ظرفيــت دارد كه با سه صفحه خورشيدى 3/4 واتى تأمين مىشود. اين به آن معناست كه اگر براى يكساعت در معرض نور خورشيد باشــد، باتــرى لپتاپ براى 30 دقيقه بيشــتر كــار مىكند و اگر 90 دقيقــه در معرض نور خورشيــد قرار گيرد، تلفــن همراه شما را كاملاً شارژ مىكنــد و در 12 ساعت اين صفحات خورشيــدى بهطور كامل مجدداً شارژ مىشوند. شما همچنين مىتوانيد خروجىهاى متفاوتى را با توجه به وسيله الكتريكى موردنظرتان تنظيم كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.