صعود به قله اورست چقدر هزينه دارد؟

TOURISM - - مسافر -

فاطمه مقــدم/ اگر جزو علاقهمنــدان به كوهنوردي هســتيد و همــواره رؤيــاي صعــود بــه كوههــاي بلند و مشــهور دنيا را در سر ميپرورانيد و از طرفي به آشنايي بــا طبيعت، تاريــخ و فرهنگهــاي جديد علاقــه داريد، ايــن تورهــا قبل يــا بعد از روزهــاي صعــود برنامههاي شهــري و بازديدهــاي تاريخــي، فرهنگــي و ميراثي به منطقــهاي كــه بــه آن سفــر كردهايــد دارنــد. در ضمن ايــن تورها بــا همراهــى راهنمــا- مربى ايرانــى برگزار ميشونــد. در ادامه نرخ تورهاي كوهنــوردي خارجي را از نظر بگذرانيد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.