اكـوه﹨﹫︘﹎︀ه ︑﹊︣اری ︣︚﹡﹝﹩︫﹢د؟

TOURISM - - مسافر -

كوهنــوردى رشتهاى مفــرح و موردعلاقه بســيارى از ماجراجويان و مىشــود. اين ممانعت موقــت در حالى است كه گاهى درخصوص افراد عام ورزشكــاران است كه همواره مشــتاقان خــود را داشته و ايــران به واسطه و آموزشنديــده و بىتجربــه كه براى خوشگذرانى و وقتكشــى به كوه كوهســتانىبودن، پتانســيل بالايى در گرايش مردم بهخصــوص جوانان به مىآينــد، كاملاً بجا و درخصوص افراد حرفهاى محتاطانه است، براي مثال، كوهنوردي دارد. به گزارش تسنيم، از سوى ديگر، ورود بدون »ضابطه« به در زمان دو روزه جســتوجو و امداد حادثه كول جنون كه 9 نفر از جوانان اين رشته ورزشى در دل خود آسيبهاى جبرانناپذيرى پديد ميآورد كه آن و پيشكســوتان و قهرمانان كوهنورد در آن جــان باختند، شاهد مرگ لااقل را از ديگر رشتههاى ورزشى انفرادى و گروهى متمايز مىكند. يكى از اين 50 نفــر در جادههــا بوديم كه جوانان نيز در آن بودنــد اما چون به اين امر تفاوتهــا، »تبعيت« تمام قوانين، آموزشها و تخصصها از »طبيعت« است، عــادت كردهايم، سهل و ساده از كنــارش گذشتيم و حتى انعكاس آنچنانى از طرفى چون مانند ساير رشتههاى ورزشى در اماكن خاصى كه امكان امداد هم نداشت اما اخبار كوهنوردان مانند حوادث هوايى در رأس خبرها بود كه آنــى وجود دارد، انجام نمىشود، بر اهميــت آموزش و امنيت آن مىافزايد؛ تأثيــرات اجتماعــى خاص خود را به جا گذاشت و تــداوم خواهد داشت. به لــذا گرچــه ورود به محيط آن، با حداقل امكانات ميســر است اما خروج از گزارش انجمن پزشكى كوهســتان ايران، »ادو يسترز« كوهنورد آمريكايى آن گاهى با بالاترين امكانات، تخصصها و تجهيزات مشــكل است؛ چراكه مىگويد: هيچ كوهى ارزش مرگ يك انســان را ندارد و »مسنر« كوهنورد قانون طبيعت يكســان نيست و هر روز و هر لحظه شرايط جديدى را ايجاد ايتاليايــى حتى به از دستدادن بند انگشــت اشاره ميكنــد. همچنين كوهها مىكند. از بُعد ديگر، حوادث كوهســتان بهخصــوص اگر جمعى اتفاق بيفتد خطرناك نيســتند و كوهنوردى هم خطرناك نيســت، بلكه رفتار ماست (حادثه بهمن ديزين، تاريكدره همدان، كركس كاشان و كول جنون سال 84 كــه خطرآفرين است و ما در مقابل طبيعت (زلزله، آتشفشــان، سيل و 96) تأثيرات اجتماعى موقت بازدارندهاى دارد كه اگرچه در گذر زمان به و...) اگر انديشــه نكنيم، همواره تسليم محض هستيم، بنابراين با فراموشى سپرده مىشود، اما داغ آن هميشگى و بازدارنده است؛ آنگونه كه استفاده از دانش كوهنوردى، تجهيزات استاندارد و البته ماههاى ابتداى بعد از حادثه بســيارى از خانوادهها فرزندان و همســر و... را خِــرَد كه لازمه كار اســت، نهتنها براى خود از صعود و حضور در كوهستان بهخصوص در زمستان بازمىدارند و برنامه و خانوادههايمــان، بلكــه براى عواطف تورهــاى داخل و خــارج از آن تأثير مىپذيرنــد و بازارشان كمى بيرونق عمومى دردسرآفرين نشويم. »ادو يسـترز« كوهنـورد آمريكايـى مىگويـد هيچ كوهى ارزش مرگ يك انسان را ندارد و »مسنر« كوهنورد ايتاليايى حتى به از دستدادن بند انگشت اشاره ميكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.