سنتى و مجلسنشين گيلان

TOURISM - - گردشگري غذا -

مرغ شكمپر از خورشهاى مجلســى و سنتى گيلان اســت كه در بيشــتر مهمانىها ســر سفره قــرار دارد. در ادامــه با طــرز درستكردن مــرغ شكمپــر گيلانى آشنا خواهيم شد.

مواد لازم:

■ پياز رندهشده: يك عدد

■ مرغ يك كيلويى: يك عدد

■ رب آلوچه يا ازگيل: 3 تا 4 قاشق سوپخورى

■ مغز گردوى آسيابشده: 300 گرم

■ سبزى معطر: به مقدار لازم

■ ليموترش: 2 عدد

■ روغن: به ميزان لازم

■ نمك، فلفل و زردچوبه: به ميزان لازم

طرز تهيه:

ابتــدا بايــد در كاســهاى كوچــك 5/1 قاشــق سوپخــورى رب آلوچــه يا ازگيل را بــا مقدارى نمك، فلفل و زردچوبه مخلــوط كرده و سپس با مخلوط، داخل و بيــرون مرغ را مزهدار كنيد و مرغ را به مدت يك شب داخل يخچال قرار دهيد.

بعــد از مدتزمــان سپرىشــده، بايــد در كاسهاى ديگر گــردوى آسيابشده را بههمراه باقىمانده رب، آب ليموتــرش و در صــورت تمايل با سبــزى معطر خردشده كامــلاً مخلــوط كرده و شكــم مرغ را پــاره كنيد و مواد مخلــوط شده را داخــل آن بريزيد. فــر را روشن كرده و دمــا را روى 180 درجــه سانتىگراد قــرار دهيد. تابهاى مناســب تهيه كنيد و كمى روغــن داخلش ريخته و روى حرارت قــرار دهيد. حالا مرغ را داخــل تابه تفت دهيد تا طلايــى شود. بلافاصله تابــه را از روى حرارت برداريد. مــرغ را جدا كنيد و تابه را بههمراه روغن باقىمانده كنار بگذاريد چون بعد به آن نياز داريد. مرغ را در ظرفي قرار داده و بــا فويل ظــرف را بپوشانيد و به مدت يك ساعت داخل فــر بگذاريد. بعد از مدتزمان ذكرشده، فويل را از روى ظــرف برداريــد و دوباره ظرف را بــه مدت 25 تا 30 دقيقــه داخل فر قــرار دهيد. روغنى را كــه قبلاً كنار گذاشته بوديد، روى مرغ ريخته و صبر كنيد تا مرغ كاملاً برشته شود. بعد از برشته و آمادهشدن مرغ آن را برداريد و در ظرفــى تزييــن و سرو كنيد. مىتوانيد از گشــنيز و جعفــرى خردشــده بهعنــوان سبزىهــاى معطــر در مواد استفاده كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.