كوزوتندير غذاى سنتى و نمادينتركى

TOURISM - - گردشگري غذا -

»كــوزو تنديــر« يكــى از غذاهــاى سنتــى و نماديــن تركى اســت كه شامل گوشــت پختهشده بــره درون تنور مىشــود. امروزه ايــن غذا را بــه شيــوه سنتى خود با گوشتى بســيار لطيــف مىپزند و همــراه بــا ايــچ پيــلاو (برنج با آجيــل، تكههاى جگر و كشــمش) سر ومىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.