پول زور بدهيد ويزا بگيريد!

حكايت ارز تحميلى كه از جيب مردم به شركت واسطه ويزا سرازير ميشود

TOURISM - - صفحه اول -

VFS يا دفاتر صدور رواديد از دو سال پيش فعاليت خود را در ايران آغاز كردهاند؛ شركتهايى ايرانى در قباى برندى بينالمللى، با حاشيههايى كه از پاساژى لوكس در شــمال تهران آغاز شــد و به »درگيرىهاى ميدان هروى« رسيد و حالا نوسانات ارز دامنگيرش شده است.

به گزارش ايســنا، با تشــديد نوسانات ارزى، وزارت خارجــه از سفارتخانههــاى كشــورهاى خارجــى مقيــم در ايــران درخواست كرد خدمــات رواديد را در شــركتهاى ايرانى به »ريال« ارائه دهند./

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.