ماهانل ، برا خ نشهرگىرى؛لردنشگراگنروگشاسليبا جا فرحان هقهعاذبرهفاىانگيز

TOURISM - - صفحه اول -

■ روستاى سكنج در 25 كيلومترى شرق ماهان، در دامنه جنوبى كوه پلوار قرار گرفته و از معروفترين نقاط گردشگرى در كرمان است؛ در اين منطقه كوهستانى و خوشآبوهوا، دو آبشار زيبا وجود دارد كه ديدن آنها خالى از لطفنيست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.