6ميليون منتظر عمره

TOURISM - - ايرانسرا -

مراســم توديع و معارفه رؤساى سازمان حــج و زيارت با حضور وزراى فرهنگ و ارشــاد اسلامى و دادگســترى برگزار شــد. به گزارش ايســنا، در اين مراسم نماينده ولىفقيــه در امور حج و زيارت، شــرايط امســال حج را ساده ندانســت و اظهار كرد: هيچوقــت در تاريخ كشــور روابط ايران و عربســتان تا اين حد تلــخ و تيره نبود. الان عمــره تعطيل است؛ 6ميليون مطالبهگر وجود دارد كه حق دارند به اين سفر بروند. آنها سالها انتظار كشــيدهاند. بايد به هر شــكل شده زمينه عمره را فراهم كنيم؛ چون كمك مىكند حج هم بهتر برگزار شود. بايد ساماندهى عتبات را در برنامه قرار دهيم؛ چراكه مشكلات زيادى دارد و گرانى ارز وضعيت خاصى را پيش روى آن قرار داده است. در اين مراسم از دستاوردهاى حميد محمدى در دو سال گذشته تقدير و عليرضا رشيديان جايگزين وى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.